Statut Fundacji Vis Maior

Do pobrania w formacie PDF.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Vis Maior, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została w dniu 26.09.2002 r. przez Elżbietę Wiatr i Jolantę Kramarz, zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Marka Machowskiego w Warszawie przy al. Solidarności 60. Działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach oraz postanowienia niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§5

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

 

 

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

7 §

Cele Fundacji:

 1. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.
 2. Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych.
 3. Propagowanie aktywności osób niepełnosprawnych, w szczególności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.
 4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
 5. Propagowanie dostępności przestrzeni, transportu, informacji i komunikacji oraz idei projektowania uniwersalnego.

§8

Cele te Fundacja może realizować poprzez:

 1. Działalność nieodpłatną:
 2. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki społecznej oraz poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 3. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej niepełnosprawności.
 4. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 5. Prowadzenie kampanii informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
 6. Działania na rzecz wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, dokumentów Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących osób niepełnosprawnych, monitorowanie ich wdrażania, upowszechniania wiedzy o nich.
 7. Monitorowanie działań organów władzy publicznej w zakresie realizacji wolności i praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony ich interesów.
 8. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym analiz, ekspertyz i programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie seminariów,     konferencji,      szkoleń            i           warsztatów      skierowanych   do       osób niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.
 10. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami działającymi zarówno w kraju, jak i za granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji.
 11. Wydawanie publikacji drukowanych, elektronicznych oraz w innych formach.
 12. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, szczególnie w szkołach ogólnodostępnych.
 13. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez przeprowadzanie akcji informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i wolontariuszy, a także przygotowywanie do pracy psów asystujących.
 14. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które realizuje Fundacja Vis Maior, a szczególnie związanych ze szkoleniem psów asystujących.
 15. Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu osobom fizycznym, zakwalifikowanym do realizowanych przez Fundację programów, wsparcia finansowego i rzeczowego związanego z posiadaniem i szkoleniem psa asystującego.
 16. Organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin.
 17. Dbanie o rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i organizowanie imprez sportowych.
 18. Umożliwianie zaspokajania potrzeb duchowych i religijnych osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpracę ze związkami wyznaniowymi.
 19. Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich aktywności w różnych dziedzinach życia kulturalnego.
 20. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej oraz socjalnej, a w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

 

 1. Działalność odpłatną:
 2. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki społecznej oraz poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 3. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej niepełnosprawności.
 4. Prowadzenie kampanii informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
 5. Działania na rzecz wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, dokumentów Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących osób niepełnosprawnych, monitorowanie ich wdrażania, upowszechniania wiedzy o nich.
 6. Monitorowanie działań organów władzy publicznej w zakresie realizacji wolności i praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony ich interesów.
 7. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym analiz, ekspertyz i programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Organizowanie seminariów,     konferencji,      szkoleń            i           warsztatów      skierowanych   do         osób niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.
 9. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami działającymi zarówno w kraju, jak i za granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji.
 10. Wydawanie publikacji drukowanych, elektronicznych oraz w innych formach.
 11. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, szczególnie w szkołach ogólnodostępnych.
 12. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez przeprowadzanie akcji informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i wolontariuszy, a także przygotowywanie do pracy psów asystujących.
 13. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które realizuje Fundacja Vis Maior, a szczególnie związanych ze szkoleniem psów asystujących.
 14. Organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin.
 15. Dbanie o rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i organizowanie imprez sportowych.
 16. Umożliwianie zaspokajania potrzeb duchowych i religijnych osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpracę ze związkami wyznaniowymi.
 17. Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich aktywności w różnych dziedzinach życia kulturalnego.
 18. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej oraz socjalnej, a w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 2000 PLN, z czego całość zostanie przeznaczona   na fundusz założycielski.

§10

Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
 2. Darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Przychodów z działalności odpłatnej.
 5. Z innych wpływów.

§11

 1. Wszelkie dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani     z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§12

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej ?Radą?,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej ?Zarządem?,
 3. Kolegium programowe, zwane dalej ?Kolegium?.

§13

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 2. Fundatorzy Fundacji mogą wchodzić w skład organów Fundacji.
 3. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

RADA FUNDACJI

§14

Rada jest organem o uprawnieniach: inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

 

§15

W skład Rady wchodzi od 2 do 9 osób.

 1. Pierwszy skład Rady, działający na podstawie niniejszego statutu, powołuje jednomyślną uchwałą Zarząd.
 2. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Radę na trzyletnią kadencję. 2a. W przypadku gdy w Radzie pozostanie jeden członek, ma on obowiązek powołania drugiego członka Rady.

2b. W sytuacji przewidzianej w ust. 2a jedyny członek Rady nie ma uprawnień do samodzielnego powoływania więcej niż jednego członka.

2c. W przypadku ustania członkostwa wszystkich członków Rady dwóch nowych członków Rady zgodną decyzją powołują Fundatorzy. Jeśli Fundatorzy nie zrobią tego w ciągu miesiąca od ustania członkostwa ostatniego członka Rady, dwóch nowych członków powołuje Zarząd.

 1. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, zwanego dalej ?Przewodniczącym?, i wiceprzewodniczącego Rady, zwanego dalej ?Wiceprzewodniczącym?.

§16

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.
 3. Przewodniczący może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.
 4. Przewodniczący w szczególności:
 5. ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady,
 6. przewodniczy posiedzeniom Rady,
 7. reprezentuje Radę na zewnątrz,
 8. inicjuje i organizuje prace Rady.

§17

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę, w szczególności eksperci, członkowie Zarządu i pracownicy. Goście mają prawo wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada.
 4. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał.
 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w ust. 6 tego paragrafu.
 6. Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 7. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

§18

Rada Fundacji:

 1. Zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania Fundacji oraz nadzoruje ich realizację.
 2. Rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Fundacji oraz przyjmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 3. Powołuje członków Zarządu na trzyletnią kadencję z kandydatów przedstawionych przez Zarząd. Swoich kandydatów mogą również przedstawić Fundatorzy.
 4. Odwołuje Zarząd w przypadku nieudzielenia mu absolutorium i na jego miejsce powołuje nowy skład Zarządu.
 5. Rozpatruje zmiany w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu.
 6. Uchwala i zmienia Regulamin Rady.
 7. Występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 8. Wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 9. Na wniosek Zarządu zajmuje stanowisko w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
 10. Na wniosek Zarządu zajmuje stanowisko w sprawie powołania Kolegium Programowego oraz przyjmuje rekomendacje dla kandydatów do Kolegium przedstawione przez Zarząd.

§19

 1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, skazania, o którym mowa w par. 13 ust. 4, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 2. Odwołania członka Rady dokonuje Rada na skutek:
 3. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady, w tym nieuczestniczenia w posiedzeniach,
 4. trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwającej ponad 6 miesięcy,
 5. istotnego naruszenia postanowień statutu lub nierealizowania uchwał Rady,
 6. umyślnego działania na szkodę Fundacji lub zachowania godzącego w dobre imię Fundacji,
 7. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.

 

§20

 1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. Zarząd określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§21

 • 1. Zarząd jest wybierany przez Radę na trzyletnią kadencję.

1a. W przypadku  ustania członkostwa jednego z członków Zarządu Rada może powołać nowego członka Zarządu na  okres do końca kadencji Zarządu.

1b. Rada ma obowiązek powołać nowego/nowych  członka/członków Zarządu. jeśli w wyniku ustania członkostwa w Zarządzie  członka/członków w skład Zarządu wchodzą mniej niż dwie osoby.

1c. Zarząd może podjąć uchwałę o skróceniu  swojej kadencji.

 1. W przypadku niepowołania Zarządu w terminie miesiąca od przedstawienia kandydatów na członków Zarządu w trybie § 18 ust. 3, uprawnienie do powołania Zarządu przejmują Fundatorzy.
 2. Zmiany w składzie osobowym Zarządu w trakcie kadencji dokonuje Rada na wniosek Zarządu,         z wyjątkiem nieudzielenia przez Radę absolutorium, kiedy to Rada może odwołać skład całego Zarządu    i powołać nowy skład Zarządu.
 3. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania albo śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie przez Radę członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
 5. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków, w tym nieuczestniczenia w posiedzeniach Zarządu,
 6. utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 7. istotnego naruszenia postanowień statutu lub nierealizowanie uchwał Zarządu,
 8. umyślnego działania na szkodę Fundacji lub zachowania godzącego w dobre imię Fundacji,
 9. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.

§22

 1. Zarząd liczy od 2 do 5 członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa Fundacji, zwanego dalej ?Prezesem?, i wiceprezesa Fundacji, zwanego dalej ?Wiceprezesem?.
 3. Pierwszy po rejestracji Fundacji skład Zarządu stanowią Fundatorzy Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie.
 5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§23

Każda osoba wchodząca w skład Zarządu ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności Wiceprezesa. § 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy bądź na wniosek Wiceprezesa Zarządu lub przynajmniej dwóch innych członków Zarządu. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 3. Zwołanie posiedzenia może nastąpić ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

§24

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.
 3. W przypadku Zarządu 2-osobowego Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.

§25

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd w szczególności:
 3. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 4. opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji, uwzględniając wnioski

Rady w tym zakresie,

 1. zarządza majątkiem i funduszami Fundacji,
 2. przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy,
 3. ustala regulamin Zarządu i biura Fundacji i ich zmiany,
 4. tworzy i likwiduje zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 5. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze,
 6. prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
 7. przygotowuje i składa Radzie roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności

Fundacji,

 1. występuje do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany w składzie osobowym Zarządu,
 2. występuje do Rady z wnioskiem o opinię w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
 3. przyjmuje uchwały o zmianie statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji po uzyskaniu opinii Rady i zgody Fundatorów,
 4. może powołać Kolegium Programowe Fundacji i jego członków po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.

§26

 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku Zarządu 2-osobowego, a w przypadku Zarządu co najmniej 3-osobowego ? co najmniej dwóch członków działających łącznie lub Prezes jednoosobowo.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji skutkujące powstaniem zobowiązania majątkowego lub czynności prawne rozporządzające, w przypadku gdy wartość zobowiązania lub przedmiotu rozporządzenia nie przekracza kwoty 1000 zł, może składać jeden członek Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika lub pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

 

KOLEGIUM PROGRAMOWE

§27

 1. Zarząd może powołać Kolegium Programowe po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.
 2. Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym.

§28

 1. Członkami Kolegium mogą być osoby, których kompetencje i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji.
 2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.
 3. Członkowie Kolegium otrzymują od Zarządu sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. Każdemu członkowi Kolegium indywidualnie przysługują uprawnienia doradcze.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

(skreślony)

§30

 1. Zmiana statutu nie może prowadzić do istotnych zmian w celach Fundacji i pozostawać w sprzeczności z wolą Fundatorów.
 2. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
 3. Zarząd powiadomi Fundatorów o zmianach listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru. Fundatorzy w ciągu dwóch tygodni  od otrzymania informacji mogą wnieść wobec nich sprzeciw.
 4. O zmianach swoich adresów Fundatorzy  powinni powiadomić Zarząd Fundacji listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku zwrotu listu, o którym mowa w ust. 3, lub nieotrzymania potwierdzenia odbioru poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 3, w ciągu 3 tygodni, uważa się, że Fundator nie wniósł sprzeciwu do zmian w statucie.

§31

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§32

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach działania.

§33

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Fundacji i zgody

Fundatorów, w sytuacji gdy cele statutowe zostały zrealizowane lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 1. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
 2. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu.
 3. Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony będzie na cele zbliżone do celów Fundacji, tj. przekazany organizacjom pozarządowym wskazanym uchwałą Rady.