PROJEKTY ZREALIZOWANE

Rok / lata:
Finansowanie:
Co zrobiliśmy:

Rok / lata:
Finansowanie:
Co zrobiliśmy:

Rok / lata:
Finansowanie:
Co zrobiliśmy:

Rok / lata:
Finansowanie:
Co zrobiliśmy:

Rok / lata: 2020-2021
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W projekcie wzięło udział 45 osób.

Uczestnicy mieli do dyspozycji 18 godzin, które mogli wykorzystać na jeden, dwa lub trzy rodzaje zajęć. To uczestnik decydował ile godzin wykorzysta i jakie zagadnienia będą poruszane na zajęciach, a godziny, którymi dysponował były godzinami zegarowymi.

Zajęcia z orientacji przestrzennej i z psem przewodnikiem realizowane były w miejscu zamieszkania kursanta. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby mogły szkolić się w znanym sobie otoczeniu, co miało ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa kursanta.  Stres i niepokój towarzyszący zazwyczaj w miejscach nowych i nieznanych, ograniczony był więc do minimum, przez co kursanci mogli bardziej skupić się na poznawaniu tras, szukaniu punktów orientacyjnych i na samej technice poruszania się z białą laską lub z psem przewodnikiem. Ponadto podczas zajęć trenowane były trasy, po których kursanci poruszają się na co dzień, a to z kolei podnosiło ich pewność siebie i poczucie samodzielności.

Zajęcia z nowych technologii odbywały się zdalnie. Podczas indywidualnej rozmowy, instruktor mógł ocenić umiejętności uczestnika, a także poznać jego potrzeby. Na tej podstawie następnie dostosowywał poziom szkolenia i skupiał się wyłącznie na zagadnieniach, które interesowały kursanta. Forma zdalna zajęć znosiła również konieczność przebywania instruktora i kursanta przez kilka godzin w jednym pomieszczeniu, co w okresie pandemii było ryzykowne.

Ponadto  każdy uczestnik objęty był wsparciem, polegającym na poznaniu i określeniu jego potrzeb rozwoju posiadanych umiejętności. Dzięki temu mogliśmy właściwie określić rodzaj zajęć, a także odpowiednio dopasować instruktora do kursanta

Stały kontakt z uczestnikami, pozwalał na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Opinie zadowolonych kursantów świadczą o tym, że zajęcia przyniosły wiele korzyści, a także znacząco wpłynęły na zwiększenie samodzielności wśród osób niewidomych i słabowidzących.

Rok / lata: 2017-2018
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Podjęliśmy się kontynuacji wieloletniego projektu, którego celem było usamodzielnianie osób z dysfunkcją wzroku, poprawa ich mobilności, możliwości komunikowania się oraz dostępu do informacji, wiedzy o nowoczesnych sprzętach rehabilitacyjnych i technologiach. 1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy drugi etap projektu, który trwał do 31 marca 2018 r. W ramach tego etapu 54 osoby niewidome mogły skorzystać z lekcji orientacji przestrzennej albo codziennych czynności, grupowych warsztatów kulinarnych, indywidualnych kursów komputerowych (na poziomie średniozaawansowanym), grupowych kursów komputerowych (na poziomie podstawowym, z elementami dziesięciopalcowego, bezwzrokowego pisania na klawiaturze).

Rok / lata: 2017
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Co zrobiliśmy:

Przeprowadziliśmy cykl sześciu rajdów pieszych z elementami krajoznawczymi oraz promowaliśmy codzienną aktywności fizyczną wśród osób niewidomych i słabowidzących. W okresie lipiec-listopad 2017 r. zorganizowaliśmy sześć całodniowych rajdów/wypraw pieszych po ciekawych miejscach i miejscowościach województwa mazowieckiego. W każdej z wycieczek wzięło udział 20 osób niewidomych lub słabowidzących i 10 wolontariuszy, którzy pomagali osobom zupełnie niewidomym w bezpiecznym przemieszczaniu się. Ponadto nagraliśmy (w jednym z dostępnych formatów) godzinny trening usprawniający, przygotowany przez instruktora fitness i zrealizowany w profesjonalnym studiu.

Rok / lata: 2017
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Co zrobiliśmy:

Zrealizowaliśmy kolejną edycję projektu poradniczego dla osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin, zamieszkałych w województwie mazowieckim. Jego uczestnicy korzystali z bezpłatnych porad psychologa, tyflopedagoga, prawnika i tyfloinformatyka (łącznie 200 godz.), których udzielali oni zdalnie: mailowo, listownie lub telefonicznie. Porady obejmowały zagadnienia społeczno-prawne, nowe technologie, poradnictwo psychologiczne i tyflopedagogiczne.

Rok / lata: 2017
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:

Projekt skierowaliśmy do mieszkańców Warszawy z dysfunkcją narządu wzroku. W okresie od marca do końca grudnia 2017 roku 15 osób uczestniczyło w 34 zajęciach pilatesu. Cieszyły się one bardzo dużym powodzeniem. Także w tym czasie w siedzibie Fundacji zorganizowaliśmy również dwa cykle spotkań poradniczych ? z dietetykiem i fizjoterapeutą.

Rok / lata: 2017
Finansowanie: Fundacja ?Merkury? (jako grantodawca środków z EFS)
Co zrobiliśmy:

W projekcie zajmowaliśmy się kompleksowym pośrednictwem pracy świadczonym na rzecz kandydatów na pracowników, którzy posiadali dysfunkcję wzroku, a także na rzecz pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy byli zainteresowani zatrudnieniem osób niewidomych lub słabowidzących. Naszym celem było wypracowanie i przetestowanie innowacyjnej metody wprowadzania osób z dysfunkcją wzroku na otwarty rynek pracy na terenie Warszawy. Cel ten zrealizowaliśmy poprzez powołanie eksperckiego helpdesku, na który składał się zespół profesjonalistów mających wiedzę na temat niepełnosprawności wzroku, realnych możliwości zatrudniania osób niewidomych oraz oferujących wsparcie pracodawcom deklarującym chęć zatrudnienia osoby niewidomej. Do projektu pozyskaliśmy dwóch pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób z dysfunkcją wzroku.

Rok / lata: 2016-2017
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy projekt usamodzielniający dla 54 niewidomych i słabowidzących mieszkańców Mazowsza. Naszym celem była poprawa ich mobilności, możliwości komunikowania się oraz dostępu do informacji, wiedzy o nowoczesnym sprzęcie rehabilitacyjnym i technologiach, a w dalszej perspektywie czasowej ? przeciwdziałanie ich wykluczeniu społeczno-zawodowemu. Zaplanowaliśmy zajęcia w formie spotkań indywidualnych lub w podziale na grupy. Uczestnicy korzystali z: lekcji orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, lekcji brajla i języka angielskiego, nauki bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych (w formie dostosowanej do poziomu umiejętności), a także z porad psychologa, tyflopedagoga, wizażysty, ze wsparcia technicznego, a także wsparcia asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami.

Rok / lata: 2014-2017
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Przeprowadziliśmy pierwszy trzyletni projekt adresowany do osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski, w którym w cyklach rocznych odbywały się wyjazdowe szkolenia usamodzielniające na poziomie podstawowym (wsparcie psychologiczne, zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i chodzenie z białą laską, wykonywania codziennych czynności w swoim domu, naukę podstaw pisma Braille?a i bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej jako przygotowanie do późniejszej samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera) oraz szkolenia specjalistyczne w wariancie ?czynności dnia codziennego z wizażem i stylizacją? lub w wariancie ?techniki internetu i GPS?. Miejscem szkoleń były miasta: Olsztyn, Bydgoszcz i Warszawa. Wsparcia udzielaliśmy w formie zajęć grupowych bądź spotkań indywidualnych.

Rok / lata: 2016
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W projekcie z jednej strony realizowaliśmy działania skierowane do osób niewidomych i słabowidzących (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz ich rodzin, z drugiej zaś ? do potencjalnych pracodawców, przedstawicieli placówek edukacyjnych i kulturalnych, firm oraz instytucji zainteresowanych problematyką niepełnosprawności. Uczestnicy z dysfunkcją wzroku mogli skorzystać z porad psychologa, uzyskać wsparcie tyflopedagoga. Osoby zainteresowane sprzętem ułatwiającym niewidomym codzienne funkcjonowanie mogły zwrócić się o poradę do informatyka, który na co dzień uczy obsługi tego typu urządzeń. Prowadziliśmy również konsultacje prawne. Pracodawcy mogli zapytać o przysługujące im uprawnienia i dostosowania stanowiska pracy, a instytucje publiczne i firmy usługowe ? jak obsłużyć niewidomego klienta lub dostosować swoją ofertę do jego potrzeb.

Rok / lata: 2016
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:

Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób niewidomych, mieszkańców Warszawy, poprzez indywidualne kursy orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego oraz poprzez grupowe warsztaty czynności życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania posiłków.

Materiały pomocnicze:

 

 

Rok / lata: 2015-2016
Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego (Fundusze EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji)
Co zrobiliśmy:

Działania projektowe kierowaliśmy do osób aktywnych z Warszawy, Łodzi i Gdańska, zainteresowanych funkcjonowaniem poszczególnych organów władzy i poznaniem możliwości osobistego wpływania na sprawy publiczne. Uczestnicy projektu brali udział ? jako obserwatorzy ? w posiedzeniach rad samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu oraz komisji tematycznych tych organów. Po wizytach, podczas dyskusji prowadzonych przez doświadczonych moderatorów, omawiali oni spostrzeżenia i wyciągali wnioski na temat działań organów władzy. W ramach projektu organizowaliśmy, w miarę możliwości, spotkania uczestników z radnymi i posłami. Osoby niewidome uczestniczyły m.in. w posiedzeniach Komisji Rady Warszawy ds. Ładu Przestrzennego, warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji, a także Sejmu RP, Rady Miasta Warszawy, łódzkiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. W ramach działań opublikowaliśmy ?Przewodnik obywatelski?, nakręciliśmy film ?Otwórz oczy?, a projekt podsumowaliśmy na konferencji 28.04.2016 r.

Rok / lata: 2014-2016
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Trzyletni, kolejny cykl szkoleń informacyjno-kwalifikacyjnych dla kandydatów na posiadaczy psa przewodnika. Zainteresowane osoby niewidome miały okazję przyjrzeć się własnej aktywności, oczekiwaniom i motywacji oraz wymienić doświadczenia z osobami na co dzień pracującymi z psami. Ważny element szkolenia stanowiły indywidualne konsultacje z tyflopedagogiem, psychologiem i trenerem psów, które sprawdzały umiejętności kandydatów w zakresie poruszania się z białą laską oraz radzenia sobie ze stresem.

Rok / lata: 2013-2016
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Trzyletni program szkoleniowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego, który obejmował orientację przestrzenną, naukę bezwzrokowego wykonywania codziennych czynności, naukę brajla, a także indywidualne kursy obsługi komputera, urządzeń specjalistycznych i smartfonów. W jego ramach przeprowadziliśmy również: warsztaty dla osób szukających pracy bądź planujących zmianę pracy, warsztaty wyjazdowe dla osób, które rozważają posiadanie psa przewodnika (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne); warsztaty wyjazdowe dla osób, które już mają psa przewodnika i pragną podnieść swoje umiejętności w zakresie współpracy z nim (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne); zajęcia tematyczne ? spotkania grupowe z zakresu rozwoju osobistego, kreowania drogi zawodowej, porad prawnych, zarządzania finansami.

Rok / lata: 2014-2015
Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego
Co zrobiliśmy:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami ? Fundacją ?Pies Przewodnik? oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym (jako Fundacja Vis Maior należeliśmy do grona partnerów nieformalnych) prowadziła projekt dotyczący monitoringu obywatelskiego Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Powołani w projekcie Ambasadorowie Konwencji przekazywali zgłoszenia naruszeń prawa do odpowiednich instytucji i byly one podstawą dla interwencji.  Projekt zakładał: wzrost korzystania z praw przez osoby z niepełnosprawnościami, poprawę przestrzegania prawa przez administrację, powstanie sieci Ambasadorów Konwencji ? społecznych aktywistów spośród osób z niepełnosprawnościami, stworzenie systemu informatycznego do obsługi monitoringu obywatelskiego, zebranie rekomendacji zmian wynikających z monitoringu, zgromadzenie zbioru dobrych praktyk w zakresie zmian wynikających z interwencji, zredagowanie wzorów pism interwencyjnych. Jako partnerzy nieformalni przygotowaliśmy wzory pism w obszarach, którymi zajmują się Fundacja ?Pies Przewodnik” i Fundacja Vis Maior. Zostały one zamieszczone na stronie projektu ?Monitoring obywatelski?.

Rok / lata: 2014
Finansowanie: Fundusze EOG (w ramach programu Obywatele dla Demokracji)
Co zrobiliśmy:

Uczestniczyliśmy w projekcie partnerskim z Polskim Związkiem Głuchych (lider) i Fundacją TUS. Rolą partnerów było sprawdzenie, jak zrealizowano 250 inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i czy uwzględniono w nich zasadę równego dostępu i niedyskryminacji. Efektem audytów były zalecenia dla realizacji inwestycji w latach 2014-2020 oraz przygotowanie grupy osób, która będzie potrafiła jeszcze lepiej i skuteczniej upominać się o prawa osób z niepełnosprawnościami. Efektem końcowym projektu było również usunięcie najbardziej rażących utrudnień w inwestycjach powstałych w latach 2007-2013. Projekt zakończyła konferencja podsumowująca wyniki podjętych działań.

(Fundacja Vis Maior oraz Fundacja TUS i Táknsmi?jan ehf z Islandii jako partnerzy w projekcie, którego liderem był PZG)

Materiały pomocnicze:

inwestycjedlawszystkich.pl

Rok / lata: 2014
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:
Materiały pomocnicze:

Zorganizowana przez nas konferencja odbyła się 3.12.2014 r. Została ona poświęcona zagadnieniu orientacji przestrzennej osób niewidomych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami poruszania się z białą laską oraz zasadami nauki orientacji przestrzennej zarówno z perspektywy widzącego, jak i niewidomego instruktora. Usłyszeli również, jak w samodzielnym poruszaniu się mogą pomagać smartfony i nowoczesne technologie. Wydarzenie było sposobnością do dyskusji na temat możliwości i wątpliwości związanych z nauczaniem osób niewidomych orientacji przestrzennej przez instruktorów słabowidzących lub niewidomych.

Rok / lata: 2014
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Stworzyliśmy publikację internetową mającą wypełnić lukę informacyjną, która sprawia, że osoby niewidome w Polsce jeszcze czasem niechętnie korzystają z pomocy psa przewodnika. Czytelnicy dowiadują się z niej, jak pracuje się z psem przewodnikiem, jak się z nim podróżuje, jak się go szkoli, a także ? jak o niego dbać i ile kosztuje jego utrzymanie. To wyczerpujące kompendium wiedzy o psach przewodnikach. Do współpracy zaprosiliśmy trenerów psów, właścicieli psów przewodników, prawnika, weterynarza, a także historyka. W materiale znajdują się m.in. teksty napisane przez przedstawicielki Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik.

Rok / lata: 2013-2014
Finansowanie: NBP
Co zrobiliśmy:

To nasz ogólnopolski projekt, zrealizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W projekcie uczestniczyło ponad 100 uczniów z ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących z całej Polski. Uczestnicy brali udział w zajęciach warsztatowych o tematyce ekonomicznej. Przekazywane im cyfrowe materiały do samodzielnej pracy pomagały w pogłębieniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań. Pod koniec roku szkolnego zorganizowaliśmy dwuetapowy konkurs ? wewnątrzszkolny oraz ogólnopolski. W siedmiu miastach, w których znajdowały się oddziały wybranego do projektu banku komercyjnego, odbyły się szkolenia dla pracowników z praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi bankowej klientów z dysfunkcją narządu wzroku.

Rok / lata: 2013
Finansowanie: NBP
Co zrobiliśmy:

Zaangażowaliśmy się w prace prowadzone przez NBP w projekcie ?NBP nie wyklucza?. Były to działania prowadzone na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem finansowym. Przygotowaliśmy dla NBP kurs e-learningowy poświęcony dostępności banków i ich oferty dla osób z niepełnosprawnościami. Kurs jest przeznaczony dla pracowników banków i składa się z pięciu modułów tematycznych. W ramach tego samego projektu nakręciliśmy również film ?Niewidomy klient w banku”.

(Fundacja Vis Maior jako partner w projekcie NBP)

Rok / lata: 2013
Finansowanie: MEN
Co zrobiliśmy:

W ramach projektu nasi edukatorzy przeprowadzili 290 lekcji w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie całej Polski. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych i pouczających rzeczy o swoich niewidomych rówieśnikach lub ? jeśli nie miały takich kolegów w klasie ? uzyskały umiejętności potrzebne w kontaktach z osobami niewidomymi. W ramach projektu zostało przeprowadzonych także sześć 5-godzinnych warsztatów dla nauczycieli i rodziców. Podczas tych zajęć nauczyciele pogłębiali swoje umiejętności związane z nauczaniem dzieci niewidomych, alternatywnym opisywaniem rzeczywistości i otoczenia, komunikowaniem się. Rodzice dowiadywali się, jak wspomagać dziecko niewidome w jego rozwoju.

Rok / lata: 2013
Finansowanie: Fundacja Vis Maior
Co zrobiliśmy:

13 grudnia 2013 r. zorganizowaliśmy konferencję poświęconą obecności klientów z niepełnosprawnościami w bankach, korzystaniu przez nich z usług bankowych i problemach z tym związanych. Szczególną uwagę poświęciliśmy: dostępności przestrzeni, kompetencjom pracowników, prawidłowemu projektowaniu stron internetowych i promowaniu wiedzy o prawach klientów. Nasi pracownicy mówili o działaniach Fundacji w obszarach edukacji, cyfrowego włączenia, dostępu do kultury i sportu, a także o psach przewodnikach osób niewidomych.

Rok / lata: 2013
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Co zrobiliśmy:

Projekt szkoleniowy, który skierowaliśmy do dziesięciu osób niewidomych i słabowidzących z województwa mazowieckiego. Szkolenie osób mieszkających w stolicy odbywało się w ich domach, natomiast osobom spoza Warszawy zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie, a na zajęcia przyjeżdżały do naszego lokalu. Program szkolenia był zindywidualizowany, kierowany do osób średniozaawansowanych, i obejmował naukę obsługi programów udźwiękawiających, pakietów biurowych, urządzeń specjalistycznych, a także korzystania z portali społecznościowych.

Rok / lata: 2013
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W ramach projektu zapewniliśmy: utrzymanie, opiekę oraz kontynuację szkolenia trzech retrieverów zakupionych w listopadzie 2012 r., zakup kolejnego psa w sierpniu 2013 r., utrzymanie i opiekę nad nim, a także rozpoczęcie jego szkolenia; przekazanie osobom niewidomym dwóch psów, kupionych w listopadzie 2011 r. oraz cykl lekcji doskonalących współpracę 13 osób niewidomych z psami przewodnikami, które już pracują. Doszkalaniem objęto 11 psów przekazanych przez nas niewidomym w 2011 i 2012 roku oraz dwóch psów, których przekazanie było planowane na luty 2013 r. Korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy, którzy zajmowali się opieką nad szczeniętami pomiędzy 6 a 12 miesiącem ich życia oraz realizowali wskazówki trenera. Zwierzęta otrzymały certyfikaty psów asystujących.

 

Rok / lata: 2012
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Celem naszego projektu było promowanie czynnego i równego udziału osób z dysfunkcją wzroku w różnych dziedzinach życia oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec nich. Projekt stanowił rozwinięcie naszych działań z lat poprzednich. Adresatami projektu byli: dzieci i młodzież szkolna, studenci kierunków pedagogicznych i pokrewnych, pracownicy firm prywatnych, instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych. Spotkania odbywały się w 68 placówkach edukacyjnych, w których nasi edukatorzy przeprowadzili 500 godzin zajęć. Młodzi uczestnicy mogli porozmawiać z osobą niewidomą o jej codziennym życiu, a sami doświadczyć bezwzrokowego funkcjonowania oraz poznać metody pracy psa przewodnika. Równolegle prowadziliśmy ? za pośrednictwem internetu, radia oraz ulotek ? kampanię informacyjną, której celem było przekazanie wiedzy niezbędnej do tworzenia warunków pomyślnego integrowania osób niewidomych i słabowidzących. Nagraliśmy czteroczęściowy film dydaktyczny poświęcony codziennemu funkcjonowaniu osób niewidomych, pracy psa przewodnika, wykorzystaniu warunków prawnych i nowoczesnych technologii w zdobywaniu dostępu do dóbr i usług. Nasze działania podsumowaliśmy na grudniowej konferencji ?Mów do mnie, słuchaj mnie, zobacz nas. Udział osób niewidomych w przestrzeni publicznej?, dotyczącej aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących.

Rok / lata: 2012 (16.07- 31.10.2012)
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (ze środków PFRON)
Co zrobiliśmy:

Projekt szkoleniowy, do którego zaprosiliśmy osoby niewidome i słabowidzące, mieszkańców województwa mazowieckiego. W szkoleniach indywidualnych wzięło udział 10 osób, a w szkoleniach grupowych 15 osób (w trzech grupach o różnym poziomie kompetencji). Zajęcia zostały zindywidualizowane. Uczestnicy uczyli się obsługi: pakietu Office, programów udźwiękawiających komputer, udźwiękowionego telefonu komórkowego, notatników brajlowskich, urządzeń peryferyjnych, poruszania się w portalach społecznościowych itp.

Rok / lata: 2012
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W tej edycji projektu objęliśmy łącznie szkoleniami 16 psów. Projekt obejmował utrzymanie i kontynuację szkolenia czterech retrieverów zakupionych w lipcu 2011 r., a następnie przekazanie ich niewidomym właścicielom (do końca listopada 2012 r.), jak również cykl szkoleń przygotowujących osoby niewidome do współpracy z psami przewodnikami. Po przekazaniu psów niewidomi właściciele odbyli w grudniu zajęcia utrwalające umiejętności psa. Ponadto projekt obejmował szkolenie, utrzymanie w trakcje szkolenia oraz opiekę weterynaryjną przez cały rok 2012 nad: dwoma retrieverami zakupionymi w listopadzie 2011 r. oraz trzema młodymi psami kupionymi w listopadzie 2012 r., które rozpoczęły szkolenie. Lekcje doszkalające otrzymało 7 psów.

Rok / lata: 2012
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Co zrobiliśmy:

Celem tego projektu była poprawa funkcjonowania osób niewidomych, mieszkańców województwa mazowieckiego, w zakresie podstawowych umiejętności życiowych. Zrealizowaliśmy szkolenie dla 15 osób niewidomych i słabowidzących, które obejmowało orientację przestrzenną i/lub czynności dnia codziennego (30 godzin na osobę). Przeprowadziliśmy też trzy trzygodzinne spotkania grupowe z tyflopedagogiem, psychologiem i prawnikiem. Ponadto osoby, które wyraziły taką potrzebę, uczestniczyły w indywidualnych konsultacjach psychologicznych.

Rok / lata: 2011-2012
Finansowanie: NBP
Co zrobiliśmy:

Adresatami projektu były osoby niewidome i słabowidzące ? dzieci, młodzież oraz dorośli. W ciekawy i przystępny sposób upowszechnialiśmy wiedzę o historii pieniądza i bankowości, a także uczyliśmy sposobów rozpoznawania i przechowywania pieniędzy. Drugim naszym celem w projekcie było dokładne i wnikliwe zbadanie dotychczasowych doświadczeń w korzystaniu z produktów i usług bankowych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak również poznanie ich potrzeb w tym zakresie. Opracowaliśmy  scenariusze zajęć dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. Zakupiliśmy również materiały dydaktyczne zaadaptowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Wydaliśmy także broszurę poradniczą dotycząca zarządzania finansami osobistymi, którą dystrybuowaliśmy w czasie warsztatów. Projekt podsumowaliśmy na konferencji ?Rekomendacje dla rozwoju produktów i usług bankowych dla osób z dysfunkcją wzroku?, skierowanej do przedstawicieli sektora bankowego.  Na potrzeby projektu zleciliśmy przeprowadzenie badania Pentor. Osoby niewidome pytano o ich doświadczenia w korzystaniu z usług bankowych, a wyniki badania zaprezentowano podczas konferencji.

Rok / lata: 2011
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

Projekt ten realizowaliśmy na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Naszym celem było promowanie różnych form aktywności osób niewidomych i słabowidzących oraz upowszechnianie pozytywnych postaw wobec nich. Nasi edukatorzy przeprowadzili 523 lekcje dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych. Wzięły w nich udział 9164 osoby. Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnością wzroku radzą sobie w życiu codziennym i jak zachowywać się w ich obecności. Ponadto przeprowadziliśmy szkolenia dla 60 pracowników placówek kulturalno-edukacyjnych oraz pracowników organizacji pozarządowych, którzy często stykają się z osobami z dysfunkcją wzroku. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy 20 artykułów dotyczących zagadnień związanych z pracą psów przewodników, a także ich zdrowiem i pielęgnacją. Wydrukowaliśmy ulotki zawierające 10 zasad pomagania niewidomym. Stworzyliśmy również publikację, w której znalazły się artykuły nt. aktywności osób niewidomych i słabowidzących w różnych dziedzinach życia, a także pracy psów przewodników. W grudniu 2011 r. projekt podsumowaliśmy na konferencji ?Wiele potrafię bezwzrokowo?. W programie znalazły się m.in. pokaz pracy psów przewodników i projekcja filmu ?Zobaczcie nas?.

Materiały pomocnicze:

Film Zobaczcie nas

Artykuły

Rok / lata: 2011
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W ramach tej edycji projektu szkoliliśmy 13 psów. Siedem z nich otrzymało status psa asystującego osobie niewidomej. Psy, po uzyskaniu certyfikatu, przez cały czas projektu korzystały z lekcji follow-up ? doszkalających i utrwalających nabyte umiejętności. Pozostałe psy przechodziły systematyczną socjalizację, a następnie zostały objęte programem szkolenia podstawowego.

Rok / lata: 2011
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy, Fundacja BRE Banku
Co zrobiliśmy:

W zamyśle projektu mieliśmy przeprowadzenie kursów orientacji przestrzennej (poruszania się z białą laską) dostosowanych indywidualnie do potrzeb 24 jego niewidomych uczestników. Kursy były przeznaczone dla osób rozpoczynających naukę samodzielnego poruszania się, a także tych, które ? ze względu na zmianę miejsca pracy lub zamieszkania ? chciały nauczyć się nowych tras.

Rok / lata: 2011
Finansowanie: Fundacja Orange
Co zrobiliśmy:

Projekt był skierowany do 150 osób z całej Polski, dzieci, młodzieży i dorosłych, w swoich założeniach stawiał na wielozmysłowe poznawanie historii Warszawy. Pełniliśmy w nim rolę konsultanta w zakresie opracowania zajęć dla różnych grup wiekowych, a także przygotowania pomocy dydaktycznych w taki sposób, aby uczestnicy warsztatów mogli z nich w pełni skorzystać. Dzięki wykonanym na potrzeby projektu mapom i makietom uczestnicy poznawali wybrane rejony dawnej i dzisiejszej stolicy. Z myślą o zajęciach zgromadziliśmy również szereg rekwizytów oraz nagrań relacji świadków.

(projekt Domu Spotkań z Historią, Fundacja Vis Maior w roli partnera)

Rok / lata: 2010
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W projekcie uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy. Przygotowaliśmy dla nich zajęcia grupowe z zakresu rozwijania pasji artystycznych, poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości, a także spotkania indywidualne z doradcą zawodowym oraz psychologiem, co miało służyć zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej tych osób.

(realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Teatralnym ?Teatr Nasz?)

Rok / lata: 2010
Finansowanie: PFRON, Fundacja BRE Banku
Co zrobiliśmy:

W ramach projektu zakupiliśmy pięć szczeniąt i szkoliliśmy je od podstaw do roli psów przewodników, a trzy kolejne, już pracujące psy, poddaliśmy doszkalaniu follow-up. Przeprowadziliśmy również szkolenie dla 12 osób niewidomych przygotowujących się do współpracy z psami, a także dla 12 osób z kręgu ich bliskich. Obejmowało ono zajęcia grupowe z zakresu elementów weterynarii, szkolenia psów, ponadto warsztaty psychologiczne oraz konsultacje indywidualne z trenerem, psychologiem i instruktorem orientacji przestrzennej.

Rok / lata: 2010
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:

Projekt służył doskonaleniu umiejętności oraz nabywaniu nowych, które zwiększają samodzielność i bezpieczeństwo w poruszaniu się osób z dysfunkcją wzroku. Przeszkoliliśmy 9 osób w zakresie orientacji przestrzennej, a 3 osoby uczestniczyły w zajęciach bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego.

Rok / lata: 2010
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:

W ramach projektu przeprowadziliśmy indywidualne szkolenia komputerowe dla 20 niewidomych osób.

Rok / lata: 2010
Finansowanie: Fundacja Vis Maior, APS (przy wsparciu sponsorów)
Co zrobiliśmy:

Wraz ze Studenckim Biurem Wolontariatu APS przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ogólnopolską konferencję dotyczącą wspierania aktywności osób niewidomych i słabowidzących oraz specyfiki wolontariatu w kontekście osób z dysfunkcją wzroku (7.05.2010 r.). Prelegenci wygłosili wykłady poświęcone prawu, aktywizacji zawodowej, szkoleniu psów przewodników, prowadzeniu ośrodka dla młodzieży niewidomej w Sudanie i wolontariatowi; wspólnie zorganizowaliśmy pokaz sprzętu komputerowego oraz rehabilitacyjnego, wystawę prac plastycznych osób głuchoniewidomych; zaprezentowano salę doświadczeń bezwzrokowych i spektakl w wykonaniu teatru ?Krzesiwo? ? młodych aktorów z dysfunkcją wzroku.

Rok / lata: 2009
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

To projekt, w którym promowaliśmy aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Obejmował on 200 godzin zajęć lekcyjnych na temat funkcjonowania i możliwości osób niewidomych oraz pracy psa przewodnika, prowadzonych w różnych typach szkół na terenie województw mazowieckiego i pomorskiego. Prelegentami były osoby niewidome (w tym z psami przewodnikami). Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy artykuły weterynarza i tresera na temat szkolenia psów przewodników i opieki nad psami już pracującymi.

Materiały pomocnicze:

Artykuły

Rok / lata: 2009
Finansowanie: PFRON, Fundacja BRE Banku
Co zrobiliśmy:

Projekt dwuletni, stanowiący kontynuację naszego projektu rozpoczętego w 2006 roku. Zaplanowane działania dotyczyły wspierania samodzielności oraz rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Obejmowały one: naukę samodzielnego poruszania się z białą laską, spotkanie dotyczące zasad skutecznej, bezpiecznej i komfortowej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz funkcjonowania takich osób w środowisku domowym, warsztaty psychologiczne dla osób niewidomych i słabowidzących, naukę bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego i obsługi komputera, naukę języków obcych (francuski, niemiecki, angielski).

Rok / lata: 2009
Finansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego, PFRON
Co zrobiliśmy:

Projekt szkoleniowy. Do udziału w indywidualnych zajęciach z zakresu obsługi komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, które ułatwiają życie i pracę osobom niewidomym, zaprosiliśmy dziesięć osób z dysfunkcja wzroku.

Rok / lata: 2009
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:

W ramach projektu przeprowadziliśmy kurs orientacji przestrzennej dla 12 osób niewidomych. Jego uczestnicy nauczyli się poruszania w trudnych punktach miasta, takich jak metro, dworce kolejowe, opanowali drogę do nowego miejsca pracy. Zajęcia przygotowywały do samodzielnego poruszania się przy pomocy białej laski i korzystania z technik bezwzrokowej orientacji w przestrzeni.

Rok / lata: 2009
Finansowanie: PFRON, Zarząd Województwa Mazowieckiego
Co zrobiliśmy:

Zorganizowaliśmy lekcje języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla osób niewidomych i słabowidzących. Lektorzy przygotowywali odpowiednio dostosowane materiały w wersjach: brajlowskiej, elektronicznej i w powiększonym druku.

Rok / lata: 2009
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W projekcie przewidzieliśmy zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia trzech psów przewodników.  Przeszkoliliśmy także sześciu kandydatów na właścicieli psa przewodnika i ocenialiśmy ich predyspozycje do korzystania z pomocy psa przy poruszaniu się.

Rok / lata: 2008
Finansowanie: PFRON, Fundacja BRE Banku
Co zrobiliśmy:

Przeprowadziliśmy warsztaty rehabilitacyjne podnoszące poziom samodzielności osób niewidomych. Do Chłopów koło Mielna zaprosiliśmy dwadzieścioro niewidomych osób, które uczestniczyły tram w zajęciach grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym, tyflopedagogiem, trenerem tai chi oraz z muzykoterapeutą. Przewidzieliśmy również zajęcia indywidualne: seanse psychoterapeutyczne, poradnictwo zawodowe i szkolenie orientacji przestrzennej.

Rok / lata: 2008
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W ramach realizacji projektu przygotowaliśmy 23 wolontariuszy do pracy z osobami niewidomymi.  Uczestnicy tego szkolenia wspierali później indywidualnych beneficjentów działań fundacji (62 osoby), jak i brali udział w fundacyjnych inicjatywach, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Wolontariusze wzięli udział w Dniu Wolontariusza, organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz i Dom Kultury Dzielnicy Ochota.

Rok / lata: 2008
Finansowanie: PFRON
Co zrobiliśmy:

W ramach działalności punktu prowadziliśmy konsultacje z tyflopedagogiem, doradcą zawodowym oraz informatykiem w zakresie wyboru i możliwości zakupu sprzętu oraz wykorzystania go w pracy. Zorganizowaliśmy trzy spotkania informacyjne dotyczące sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych oraz konferencję poświęconą psom przewodnikom, przeznaczoną głównie dla obecnych i przyszłych właścicieli takich psów. Działaniami objęliśmy około 200 osób z dysfunkcją wzroku i 12 instytucji.

Rok / lata: 2008
Finansowanie: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacja BRE Banku
Co zrobiliśmy:

Zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny do Białegostoku dla osób niewidomych i wolontariuszy. W jego trakcie uczestnicy zwiedzali Białystok i jego okolice, park narodowy, zabytki sakralne. Zaprosiliśmy uczestników na projekcję filmu z audiodeskrypcją oraz na koncert w Filharmonii Białostockiej.

Rok / lata: 2008
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:

Zorganizowaliśmy szkolenia dla 10 niewidomych osób w zakresu samodzielnego poruszania się z białą laską. Zakupiliśmy sprzęt ? białe laski oraz tabliczki i dłutka brajlowskie.

Rok / lata: 2007
Finansowanie: Urząd m.st. Warszawy
Co zrobiliśmy:

Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy dziesięć spotkań, w których uczestniczyły łącznie 52 osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub ruchu. Wśród wydarzeń znalazły się m.in.: spotkanie z Januszem Zbierajewskim ? kapitanem jachtu ?Zawisza Czarny?, koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego, zabawa andrzejkowa i spotkanie opłatkowe.

Rok / lata: 2007
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Co zrobiliśmy:

Zorganizowaliśmy warsztaty wyjazdowe dla 20 osób z niepełnosprawnościami (z dysfunkcją narządu wzroku lub ruchu), przeprowadzone w sierpniu 2007 r. w Piwnicznej. W ich ramach odbywały się: wycieczki do Krynicy Górskiej i do Popradu na Słowacji, zajęcia plastyczno-muzyczne oraz warsztaty psychologiczne.

Rok / lata: 2006-2007
Finansowanie: PFRON, Fundacja BRE Banku
Co zrobiliśmy:

Celem naszego projektu było wsparcie samodzielności i osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rehabilitacja, a także wsparcie ich otoczenia. Wśród działań przewidzieliśmy: naukę samodzielnego poruszania się z białą laską; naukę zasad udzielania skutecznej, bezpiecznej i komfortowej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku; zaznajomienie osób z otoczenia z tematem funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku w środowisku domowym; warsztaty psychologiczne dla osób z dysfunkcją wzroku; naukę bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera i naukę języków obcych (francuski, niemiecki, angielski).

Rok / lata:
Finansowanie:
Co zrobiliśmy:

Rok / lata:
Finansowanie:
Co zrobiliśmy: