Zaproszenie do składania ofert na usługi hotelarskie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich podczas szkolenia dla kandydatów ubiegających się o psa przewodnika w terminie od 15 lutego do 30 czerwca 2023 r.

Oferty należy składać w terminie do 8 lutego 2023 r. korzystając z dokumentów załączonych do ogłoszenia, tj. formularza oferty i oświadczenia.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144576

Fundacja Vis Maior jest partnerem projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1.