Projekty

"Kurs na samodzielność 2019" (zakończony)

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu podnoszenie kompetencji osób niewidomych w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym. Szkolenia obejmują naukę czytania Braille’a, stylizacji, samodzielnego poruszania się z białą laską, obsługę udźwiękowionego komputera i smartfonu, czynności dnia codziennego włącznie z gotowaniem gorących posiłków. Zapewniamy indywidualne wsparcie psychologiczne oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne. Dodatkowo oferujemy zajęcia kulturalno-rozwojowe. Pod względem rozwoju umiejętności szkolenia zostały podzielone na poziom podstawowy (4-tygodniowa „szkoła jesienna”) i poziom zaawansowany (3-tygodniowa „szkoła zimowa”). Projekt jest realizowany przez Fundację Vis Maior w partnerstwie z Fundacją „Pies Przewodnik”. Czas realizacji to 1 lutego 2019 - 31 marca 2020 r.

Czytaj dalej...

Pies mądry GPS 2012 (zakończony)

Projekt dotyczy wspierania otoczenia osób niewidomych i polega na szkoleniu dla nich psów-przewodników, które w znacznym stopniu wpływają na samodzielność I bezpieczeństwo przemieszczania się osób, które nic nie widzą albo mają jedynie poczucie światła. Projekt „Pies Mądry GPS 2012” obejmuje utrzymanie, opiekę oraz kontynuację szkolenia czterechretrieverów zakupionych w lipcu 2011 r.Następnie przekazanie ich niewidomym właścicielom do końca listopada 2012 r., jak również cykl lekcji przygotowujących osoby niewidome do współpracy z przyszłymi psami przewodnikami. Po przekazaniu psów w grudniu niewidomi właściciele odbędą jeszcze zajęcia utrwalające umiejętności psa, który już posiada certyfikat. Ponadto, projekt obejmuje: Szkolenie, utrzymanie w trakcje szkolenia oraz opiekę weterynaryjną przez cały rok 2012 nad dwoma retrieverami zakupionymi w listopadzie 2011; Zakup trzech psów z grupy retrieverów (w listopadzie 2012r.) -rozpoczęcie szkolenia, utrzymanie i opiekę nad nimi. Będziemy poszukiwać rodzin zastępczych/wolontariuszy, którzy zajmą się opieką nad psami (pomiędzy ich 6 a 12 miesiącem życia) oraz realizowaniem wobec nich wskazówek tresera.Zwierzęta otrzymają w fundacji „Vis Maior” certyfikaty psów asystujących, gdyż jesteśmy organizacją uprawnioną do wydawania tych dokumentów.Przekazanie psa będzie obejmować kurs zżywania się z nim oraz cykl lekcji korzystania z jego pomocy i używania komend. Ponadto przewidujemy udzielanie wsparcia szkoleniowego niewidomym właścicielom psów asystujących, którzy w 2011 r. otrzymali psy za naszym pośrednictwem. Podsumowując: projekt dotyczy 16 psów, z czego w 2012 r. przygotowane osoby niewidome otrzymają 4 psy asystujące.

Czytaj dalej...

„Wizyty domowe - laska, pies przewodnik, technologie”

Projekt „Wizyty domowe - laska, pies przewodnik, technologie”, dofinansowany ze środków PFRON jest realizowany od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021. Obejmuje wsparciem pełnoletnie osoby niewidome i słabowidzące z całej Polski, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne) ze względu na dysfunkcję wzroku. Uczestnicy projektu będą mogli doskonalić umiejętności samodzielnego poruszania się z białą laską lub z psem przewodnikiem, jak również poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera i smartfonu.

Czytaj dalej...

Apsystent

Projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania" (w skrócie Apsystent) został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2022 roku. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.

Czytaj dalej...

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii

Projekt "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się" dofinansowany ze środków m.st. Warszawy, realizowany przez Fundację Vis Maior jako lidera w partnerstwie z Fundacją Edukacji Nowoczesnej. Czas trwania: 14 listopada 2018 – 31 grudnia 2020. Projekt polega na prowadzeniu konsultacji dla osób z niepełnosprawnościami (a w niektórych przypadkach dla opiekunów takich osób) dotyczących nowoczesnych technologicznie sposobów komunikowania się. W jego ramach jest prowadzona również działalność upowszechniająca wśród urzędników, przedsiębiorstw i innych jednostek zarówno wiedzę o potrzebie zapewnienia takich środków komunikacyjnych, jak i same alternatywne metody komunikowania się . W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania: a) Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy stałego punktu cyfrowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. b) Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy stałego punktu konsultacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób z niepełnosprawnościami o obniżonym potencjale intelektualnym – także dla ich opiekunów w zakresie wspomagających sposobów porozumiewania się osób o specjalnych potrzebach w komunikowaniu się. c) Szkolenia indywidualne dla uczestników zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku”, którego organizatorem jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych. Rekrutacja uczestników zadania będzie prowadzona przez organizatora. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb uczestników. Obejmą m.in.: podstawową obsługę urządzenia oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu wykorzystania aplikacji mobilnych, szczególnie tych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. d) Prowadzenie działań aktywizujących społeczność osób z niepełnosprawnościami w zakresie użycia nowoczesnych technologii, np. poprzez warsztaty, spotkania z ekspertami, itp. e) Prowadzenie działań upowszechniających wiedzę o potrzebie zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami wśród instytucji publicznych, sektora przedsiębiorstw, organizacji III sektora np. poprzez spotkania, warsztaty, newslettery, przy użyciu mediów społecznościowych. f) Prowadzenie działań upowszechniających wiedzę o wspomagających sposobach porozumiewania się osób o specjalnych potrzebach w komunikowaniu się wśród instytucji publicznych, sektora przedsiębiorstw, organizacji III sektora np. poprzez spotkania, spotkania, warsztaty, newslettery, przy użyciu mediów społecznościowych. Zapraszamy do odwiedzania zakładki projektu. Będziemy w niej informować na bieżąco o wszystkich działaniach.

Czytaj dalej...

"Wybierz samodzielność 2018"

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie "Wybierz samodzielność 2018",dofinansowanym ze środków PFRON! Jest to projekt trzyletni, skierowany do osób z województwa Mazowieckiego – pierwszy etap potrwa do 31 marca 2019. Całość działań zakończy się 31 marca 2021. Celem projektu jest usamodzielnianie osób z dysfunkcją wzroku, poprawa ich mobilności, możliwości komunikowania się oraz dostępu do informacji , wiedzy o nowoczesnych sprzętach rehabilitacyjnych i technologiach, a w dalszej perspektywie przeciwdziałanie ich wykluczeniu społeczno-zawodowemu. Osoby niewidome i słabowidzące będą mogły wziąć udział w indywidualnych i/lub grupowych zajęciach z zakresu: 1) rehabilitacji podstawowej - orientacja przestrzenna (poruszanie się z białą laską), czynności życia codziennego, nauka braila,, 2) bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku (na poziomie podstawowym i/lub średniozaawansowanym) 3) poradnictwa psychologicznego, tyflopedagogicznego, technicznego, stylizacyjnego (dbanie o wygląd) 4) Kursu języka angielskiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany) 5) Korzystanie ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Dzięki uczestnictwu w wyżej wymienionych zajęciach zyskają umiejętności niezbędne do samodzielnego i niezależnego życia.

Czytaj dalej...

"Pies-Mądry GPS 2017" (zakończony)

Celem projektu „Pies-mądry GPS 2017” jest zakup psów, przygotowanie ich do roli przewodników,a następnie przekazywanie osobom niewidomym. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019. W jego ramach fundacja wyszkoli i przekaże osobom niewidomym 11 psów przewodników. Wszystkie te zwierzęta otrzymają certyfikaty psów asystujących.

Czytaj dalej...

"Wie, kto pyta 2017" (zakończony)

Projekt "Wie, kto pyta 2017" został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Trwa od 17 lipca do 30 listopada 2017. Adresatami projektu są osoby z dysfunkcją wzroku (oraz ich rodziny) zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, tyflopedagoga, prawnika i tyfloinformatyka. Porady będą udzielane zdalnie: mailowo, listownie lub telefonicznie. 1) poradnictwo społeczno-prawne: - świadczenia i uprawnienia - orzecznictwo - informacje dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne - informacje nt. edukacji niepełnosprawnych dzieci - dyskryminacja i naruszanie praw osób niepełnosprawnych; 2) poradnictwo technologiczne: - dostępny sprzęt i oprogramowanie asystujące - dobór pomocy rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb - porady w zakresie miejsca pracy i edukacji - dostępność stron internetowych (standardy WCAG 2.0); 3) poradnictwo psychologiczne: - stres związany z utratą wzroku - problemy rodzinne i środowiskowe - samodzielność i niezależność życiowa; 4) poradnictwo tyflopedagogiczne: - rehabilitacja dzieci i dorosłych. - usprawnianie codziennego funkcjonowania w gospodarstwie domowym.

Czytaj dalej...

„nie widzisz – chodź z nami, słuchaj i ćwicz” (zakończony)

Projekt „nie widzisz – chodź z nami, słuchaj i ćwicz”, został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jest to cykl sześciu rajdów pieszych z elementami krajoznawczymi oraz promocja codziennej aktywności fizycznej osób niewidomych i słabowidzących. W terminie 17.07.2017 – 30.11.2017 zostanie zrealizowanych 6 całodniowych rajdów/wypraw pieszych na terenie województwa mazowieckiego. W każdej z wycieczek weźmie udział 20 osób niewidomych lub słabowidzących i 10 wolontariuszy, którzy pomogą osobom zupełnie niewidomym w bezpiecznym przemieszczaniu się. Dodatkowo zostanie przygotowane nagranie w formacie mp3 lub Daisy (lub innym popularnym, dostępnym formacie), na którym znajdzie się godzinny trening, przygotowany przez instruktora/trenera fitness. Nagranie będzie wykonane w profesjonalnym studiu, by miało odpowiednią jakość lektorską i dźwiękową. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące, które spełniają następujące kryteria: 1. Posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok; 2. Są mieszkańcami województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów warszawskiego i warszawskiego zachodniego; 3. Nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej lub pracownikami zakładów aktywności zawodowej. 4. Prześlą zgłoszenie do projektu, które będzie zawierało dane personalne, kontaktowe oraz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 5. Uiszczą opłatę za udział w rajdzie, która wynosi 10 zł. Za każdy rajd. Dopuszczamy udział jednego odbiorcy w więcej niż jednym rajdzie. O uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz dotrzymanie warunków formalnych i terminowe uiszczenie opłaty.

Czytaj dalej...

Wybierz samodzielność - druga edycja (zakończony)

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o drugiej edycji projektu "Wybierz samodzielność", dofinansowanego ze środków PFRON! Celem projektu jest usamodzielnianie osób z dysfunkcją wzroku, poprawa ich mobilności, możliwości komunikowania się oraz dostępu do informacji , wiedzy o nowoczesnych sprzętach rehabilitacyjnych i technologiach, a w dalszej perspektywie czasowej przeciwdziałanie ich wykluczeniu społeczno-zawodowemu. Cel główny osiągniemy poprzez umożliwienie beneficjentom ostatecznym dostępu do indywidualnych i/lub grupowych zajęć z zakresu: 1)  rehabilitacji podstawowej - orientacja przestrzenna (poruszanie się z białą laską), czynności życia codziennego, nauka braila,, 2)   bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku (na poziomie podstawowym i/lub średniozaawansowanym) 3)  poradnictwa psychologicznego, tyflopedagogicznego, technicznego, stylizacyjnego (dbanie o wygląd) 4)  Kursu języka angielskiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany) 5)  Korzystanie ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Wymienione wyżej działania stanowią ofertę podstawowego, przez co najpotrzebniejszego wsparcia osób niewidomych i słabowidzących, w zakresie samodzielnego poruszania się i niezależności życiowej.

Czytaj dalej...

"Ruszaj w miasto 2017-2019 - niewidomi samodzielni i bezpieczni". (zakończony)

„Ruszaj w miasto 2017-2019”, to projekt wieloletni, dofinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawa, będzie realizowany od 01.03.2017 do 31.12.2019. Jego celem jest wspieranie samodzielności dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (04-O) lub równoważne , zamieszkałych w Warszawie. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci kursów orientacji przestrzennej (samodzielnego poruszania się z białą laską) oraz wykonywania codziennych czynności. Wezmą udział w grupowych warsztatach z wykonywania codziennych czynności (gotowanie, sprzątanie, prezentacja i korzystanie z urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w domu, w pracy itp.). Będą mieli również możliwość uczestnictwa w indywidualnych zajęciach z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii (Internet, nawigacja GPS i inne aplikacje) ułatwiających samodzielne poruszanie się, rozpoznawanie kolorów, tekstu oraz oznaczania przedmiotów). Projekt kierujemy w szczególności do osób, które od niedawna mają trudności ze wzrokiem; u których nastąpiło jego nagłe pogorszenie lub niedawno go straciły; które od dłuższego czasu nie brały udziału w zajęciach z orientacji przestrzennej oraz wykonywania codziennych czynności. Ponieważ jest to projekt wieloletni, nabór będzie prowadzony co roku. Pierwszy etap projektu trwa od 01.03.2017 do 31.12.2017.

Czytaj dalej...

Inkubator zatrudnienia osób niewidomych (zakończony)

Inkubator Zatrudnienia Osób Niewidomych jest kompleksowym pośrednictwem pracy świadczonym na rzecz kandydatów z dysfunkcją wzroku oraz pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem osoby niewidomej lub słabowidzącej. Celem Inkubatora jest przetestowanie innowacyjnej metody wprowadzania osób z dysfunkcją wzroku na otwarty rynek pracy na terenie Warszawy. Cel ten będzie realizowany poprzez ekspercki helpdesk, stanowiący zespół profesjonalistów, mających wiedzę na temat niepełnosprawności wzroku, realnych możliwości zatrudnienia osób niewidomych oraz oferujących wsparcie dla pracodawców deklarujących zatrudnienie osoby niewidomej.

Czytaj dalej...

Wybierz samodzielność - pierwsza edycja (Zakończony)

Celem projektu jest usamodzielnianie osób z dysfunkcją wzroku, poprawa ich mobilności, możliwości komunikowania się oraz dostępu do informacji , wiedzy o nowoczesnych sprzętach rehabilitacyjnych i technologiach, a w dalszej perspektywie czasowej przeciwdziałanie ich wykluczeniu społeczno-zawodowemu. Cel główny osiągniemy poprzez umożliwienie beneficjentom ostatecznym dostępu do indywidualnych i/lub grupowych zajęć z zakresu: 1)  rehabilitacji podstawowej - orientacja przestrzenna (poruszanie się z białą laską), czynności życia codziennego, nauka braila,, 2)   bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku (na poziomie podstawowym i/lub średniozaawansowanym) 3)  poradnictwa psychologicznego, tyflopedagogicznego, technicznego, stylizacyjnego (dbanie o wygląd) 4)  Kursu języka angielskiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany) 5)  Korzystanie ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Wymienione wyżej działania stanowią ofertę podstawowego, przez co najpotrzebniejszego wsparcia osób niewidomych i słabowidzących, w zakresie samodzielnego poruszania się i niezależności życiowej.

Czytaj dalej...

Wie, kto pyta (zakończony)

Pierwszego czerwca 2016 roku rozpoczęliśmy realizację ogólnopolskiego projektu, współfinansowanego ze środków PFRON, pt. "Wie kto pyta". Potrwa on do 31 grudnia. Jest skierowany do osób niewidomych i słabowidzących, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, a także do ich rodzin, do potencjalnych pracodawców, przedstawicieli placówek edukacyjnych i kulturalnych, firm oraz instytucji zainteresowanych tematyką związaną z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad psychologa, który zajmuje się problemami, z jakimi stykają się osoby niewidome i słabowidzące. Uzyskają również wsparcie tyflopedagoga - specjalisty zajmującego się nauką samodzielnego poruszania się i wykonywania codziennych czynności. Osoby zainteresowane sprzętem, ułatwiającym niewidomym codzienne funkcjonowanie będą mogły się zwrócić o poradę do informatyka, który na co dzień zajmuje się nauką obsługi tego typu urządzeń. W projekcie przewidziano również konsultacje prawnicze z zakresu uprawnień osób niepełnosprawnych. Porady będą udzielane drogą telefoniczną, mejlową oraz listowną. W razie potrzeby będzie można spotkać się z wybranym specjalistą.

Czytaj dalej...

Ruszaj w miasto - niewidomi bezpieczni i samodzielni (zakończony)

Projekt „Ruszaj w miasto – niewidomi bezpieczni i samodzielni” jest dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy i ma na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych poprzez indywidualne kursy orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego oraz poprzez grupowe warsztaty czynności życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania posiłków. Uwaga! Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Warszawy.

Czytaj dalej...

Bank dostępny dla każdego (zakończony)

W 2013 roku podjęliśmy współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, dla którego przygotowaliśmy kurs e-learningowy poświęcony dostępności banków dla osób z niepełnosprawnościami. Kurs jest przeznaczony dla pracowników banków i składa się z 5 modułów: (1) Dostępne usługi elektroniczne, czyli o dostępnych stronach i aplikacjach bankowych. (2) Organizacja przestrzeni przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, czyli o dostępności architektonicznej placówek bankowych. (3) Prawa i przywileje niepełnosprawnych klientów, czyli o tym, czego może się spodziewać w banku osoba z niepełnosprawnością. (4) Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, czyli o tym, że osoba z niepełnosprawnością to nie tylko klient, ale także potencjalny pracownik. (5) Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością. Kurs jest nadal dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem http://banki.fundacjavismaior.pl/ i może służyć wszystkim zainteresowanym.

Czytaj dalej...

Kurs na samodzielność (zakończony)

Projekt szkoleniowy dla osób niewidomych z zakresu rehabilitacji podstawowej i szkoleń specjalistycznych. Na szkoleniach uczymy umiejętności podstawowych typu orientacja przestrzenna, czynności dnia codziennego, nauka pisania brajlem , nauka sprawnego pisania na klawiaturze komputerowej, a także zapewniamy wsparcie psychologiczne. Szkolenia specjalistyczne kierujemy do osób zrehabilitowanych w stopniu podstawowym, chcących poszerzyć wybrane umiejętności. W tym zakresie oferujemy szkolenia z wykorzystania narzędzi internetu i GPS, zaawansowanych czynności dnia codziennego, wizażu i stylizacji. Projekt trzyletni, prowadzony od maja 2014 do marca 2017 roku.

Czytaj dalej...

Wiele potrafię bezwzrokowo (zakończony)

To trzyletni program szkoleniowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego, realizowany w okresie 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2016 roku. W jego ramach oferujemy: orientację przestrzenną, naukę bezwzrokowego wykonywania codziennych czynności, naukę braila; indywidualne kursy obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych; warsztaty wyjazdowe dla osób, które rozważają posiadanie psa przewodnika (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne); warsztaty wyjazdowe dla osób, które już mają psa przewodnika i pragną podnieść swoje umiejętności w zakresie współpracy z psem (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne); zajęcia tematyczne – spotkania grupowe z zakresu rozwoju osobistego, kreowania drogi zawodowej, porad prawnych, zarządzania finansami osobistymi, samodzielnego wykonywania codziennych czynności bez używania wzroku.

Czytaj dalej...

Niewidomi na posiedzeniach organów władzy publicznej (zakończony)

Celem projektu jest zwiększenie udziału osób niewidomych w decydowaniu o sprawach publicznych. Działania kierujemy do osób aktywnych z Warszawy, Łodzi i Gdańska, które chciałyby dowiedzieć się, jak funkcjonują poszczególne organy władzy i poznać możliwości własnego wpływu na sprawy publiczne. Projekt dofinansowany przez Fundację Batorego, trwa od marca 2015 do kwietnia 2016 roku.

Czytaj dalej...

Blind people on public authorities sessions (closed)

From 2nd March 2015 to 30th April 2016 Vis Maior Foundation realizes the project entitled „Blind people on public authorities sessions”, financed from EEA (European Economic Area) within Citizens for Democracy programme. The project is aimed at enhancing the participation of blind people in making public decisions. We address our actions to active people from Warsaw, Łódź and Gdańsk, i.e. to the people, who would like to know the way particular authorities function, as well as the possible ways, in which they can influence public affairs.

Czytaj dalej...

Pies mądry GPS 2014 (Zakończony)

Celem projektu jest zakup i przygotowanie psów do roli psów przewodników osób niewidomych oraz doszkalanie psów już pracujących. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2017 roku szkolonych będzie 16 nowych psów przewodników, a doszkalanych 22. Ponadto w wymienionym okresie przeprowadzone będą szkolenia kwalifikacyjne dla 42 osób chcących otrzymać psa przewodnika.

Czytaj dalej...

Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (zakończony)

Widzisz naruszenie praw osób z niepełnosprawnościami albo sam doświadczyłeś łamania tych praw? Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami już działa. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego stworzyła system, który pozwala na zgłaszanie indywidualnych spraw przez Internet. Informacja o problemach trafia do ekspertów, którzy bezpłatnie pomagają w ich rozwiązaniu.

Czytaj dalej...

Inwestycje dla wszystkich? (zakończony)

Sprawdzimy jak zrealizowano 250 inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i czy uwzględniono w nich zasadę równego dostępu i niedyskryminacji. Efektem audytów będą zalecenia dla realizacji inwestycji w latach 2014-20 oraz przygotowanie grupy osób, która będzie potrafiła jeszcze lepiej i skuteczniej upominać się o prawa osób z niepełnosprawnością. Dodatkowym efektem projektu będzie usunięcie najbardziej rażących utrudnień w inwestycjach powstałych w latach 2007-2013. Projekt realizowany w partnerstwie.

Czytaj dalej...

Konferencja „Laska, pies i GPS” (2014, zakończony)

3 grudnia 2014 roku w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców odbyła się doroczna konferencja Fundacji Vis Maior. Wydarzenie pt. „Konferencja o orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących – laska, pies i GPS” zostało dofinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy w ramach małego grantu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami poruszania się z białą laską i nauki orientacji przestrzennej, tak z perspektywy widzącego jak i niewidomego instruktora. Dowiedzieli się też o tym, jak w samodzielnym poruszaniu mogą pomóc smartfony i nowoczesne technologie.

Czytaj dalej...

Wszystko o psie przewodniku (2014, zakończony)

Nie ma na świecie ludzi, którzy wiedzą wszystko. Jednak my chcemy, by ludzie wiedzieli wszystko przynajmniej o psach przewodnikach. Dlatego przygotowaliśmy publikację na ten temat i staraliśmy się w niej zawrzeć tak dużo informacji, jak to tylko możliwe. Do współpracy zaprosiliśmy trenerów psów, właścicieli psów przewodników, prawnika, weterynarza, a nawet historyka. W materiale znajdują się teksty napisane przez przedstawicielki Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik. W ten sposób powstała unikatowa publikacja „Wszystko o psie przewodniku”. Projekt, zrealizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2014 roku, został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Niewidomy uczeń w naszej szkole (2013, zakończony)

Projekt „Niewidomy uczeń w naszej szkole” był realizowany przez fundację od 19 sierpnia do końca grudnia 2013 roku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu odbyło się 290 lekcji przeprowadzonych przez edukatorów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie całej Polski. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych i pouczających rzeczy o swoich niewidomych rówieśnikach lub – jeśli nie miały takich kolegów w klasie – uzyskały umiejętności potrzebne w kontaktach z osobami niewidomymi.

Czytaj dalej...

Nie daj sobie w kasę dmuchać (2014, zakończony)

Ogólnopolski projekt zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, przeprowadzony w okresie od 1 października 2013 do 30 czerwca 2014 roku. Projekt miał na celu: • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, bankowości i finansów • zwiększenie wśród uczniów ośrodków szkolno-wychowawczych świadomości ich praw jako niepełnosprawnych klientów instytucji finansowych • przekazywanie wiedzy nt. produktów bankowych i ich zastosowania • zapewnienie lepszego startu w dorosłym życiu – „Bądź aktywny, przedsiębiorczy i odpowiedzialnie zarządzaj swoimi finansami!”

Czytaj dalej...

Konferencja „Zobaczcie nas… w banku” (2013, zakończony)

Konferencja poświęcona obecności niepełnosprawnych klientów w bankach, korzystaniu z usług bankowych i problemach z tym związanych. Zaproszeni eksperci oraz pracownicy fundacji mówili o tym, jak można zbliżyć do siebie banki i ich niepełnosprawnych klientów. A służą temu: dostępność przestrzeni, kompetencje pracowników, prawidłowo zaprojektowane strony internetowe i wiedza o prawach klientów. Konferencja odbyła się 13 grudnia 2013 roku w gościnnym Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a.

Czytaj dalej...

Komputer przyjazny niewidomym 2013 (zakończony)

Projekt szkoleniowy, który skierowany był do dziesięciu osób niewidomych i słabowidzących z województwa Mazowieckiego ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym 7 z nich to osoby mieszkające w Warszawie, a trzy pozostałe poza nią. Projekt, realizowany w okresie od 15 lipca do 31 października 2013 roku, dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Czytaj dalej...

Pies mądry GPS 2013 (zakończony)

Projekt „Pies Mądry GPS 2013”, prowadzony w okresie od od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmował: utrzymanie, opiekę oraz kontynuację szkolenia trzech retrieverów zakupionych w listopadzie 2012 r.; zakup kolejnego psa w sierpniu 2013 r., utrzymanie i opiekę nad nim, a także rozpoczęcie jego szkolenia; przekazanie osobom niewidomym dwóch psów, kupionych w listopadzie 2011 r. oraz cykl lekcji treningowych doskonalących współpracę 13 osób niewidomych z psami przewodnikami, które już pracują.

Czytaj dalej...

Zobaczcie nas 2012 (zakończony)

Celem projektu było promowanie czynnego i równego udziału osób z dysfunkcją wzroku w różnych dziedzinach życia oraz upowszechnianie wobec nich pozytywnych postaw społecznych. Projekt stanowił rozwinięcie działań Fundacji z lat poprzednich i w znacznym zakresie był odpowiedzią na niezaspokojoną ciekawość młodych ludzi wobec świata niewidomych, w tym m.in. na temat pracy psów przewodników. Projekt, przeprowadzony w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Komputer przyjazny niewidomym 2012 ( zakończony)

Projekt szkoleniowy, w którym uczestniczyły osoby niewidome i słabowidzące, zamieszkałe w województwie mazowieckim. W jego ramach 10 osób odbyło indywidualne szkolenia komputerowe (30 godzin na osobę), a 15 osób (trzy grupy pięcioosobowe) odbyło szkolenia grupowe (25 godzin każda grupa). Projekt, przeprowadzony w terminie od 16 lipca do 31 października 2012 roku, został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia przeznaczone były dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej...

Pieniądze oraz usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro (2012, zakończony)

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego i trwał od listopada 2011 do marca 2012 roku. Adresatami projektu były osoby niewidome i słabowidzące – dzieci, młodzież oraz dorośli. Miał on na celu przekazanie, w ciekawy i przystępny sposób wiedzy nt. historii pieniądza i bankowości, a także praktycznych porad odnośnie sposobów rozpoznawania i przechowywania pieniędzy. Drugim celem projektu było możliwie dokładne i wnikliwe zbadanie dotychczasowych doświadczeń w korzystaniu z produktów i usług bankowych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak również poznanie ich potrzeb w tym zakresie. Na potrzeby projektu opracowane zostały scenariusze zajęć dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. Zakupiono również materiały dydaktyczne zaadaptowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Wydana została broszura poradnicza dotycząca zarządzania finansami osobistymi, którą Fundacja dystrybuowała w czasie warsztatów.

Czytaj dalej...

Niewidomi bezpieczni i samodzielni 2012 (zakończony)

Projekt „Niewidomi bezpieczni i samodzielni 2012” został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem była poprawa funkcjonowania osób niewidomych w zakresie podstawowych umiejętności życiowych.

Czytaj dalej...

Zobaczcie nas 2011 (zakończony)

Projekt „Zobaczcie nas 2011” został zrealizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu było promowanie różnych form aktywności osób niewidomych i słabowidzących oraz upowszechnianie pozytywnych postaw wobec nich.

Czytaj dalej...

Pies mądry GPS 2011 (zakończony)

W ramach projektu było szkolonych 13 psów. Siedem z nich otrzymało status psa asystującego osobie niewidomej. Po uzyskaniu certyfikatu przez cały czas korzystały z lekcji follow-up – doszkalających i utrwalających nabyte umiejętności. Pozostałe psy przechodziły systematyczną socjalizację, a następnie zostały objęte programem szkolenia podstawowego. Przez cały czas trwania projektu psy miały zapewnioną opiekę weterynaryjną. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzony w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Czytaj dalej...

Niewidomi bezpieczni w stolicy 2011 (zakończony)

W ramach projektu z kursów orientacji przestrzennej (samodzielnego poruszania się z białą laską) skorzystały 24 osoby niewidome. Kursy były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Do fundacji zgłaszały się nie tylko osoby rozpoczynające naukę samodzielnego poruszania się, lecz także te, które – ze względu na zmianę miejsca pracy lub zamieszkania – chciały nauczyć się nowych tras.

Czytaj dalej...

Wędrówki po niewidocznej Warszawie (2011, zakończony)

Projekt umożliwił osobom niewidomym i słabowidzącym , zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym, wielozmysłowe poznanie historii przedwojennej, wojennej i powojennej Warszawy. Projekt Domu Spotkań z Historią dofinansowany ze środków Fundacji Orange, w którym Fundacja Vis Maior była partnerem.

Czytaj dalej...

Pasjoterapia (2010, zakończony)

W ramach tego projektu Fundacja „Vis Maior” zorganizowała grupę 30 osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy. Prowadziła dla nich zajęcia grupowe z zakresu rozwijania ich pasji artystycznych, poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości, a także spotkania indywidualne z doradcą zawodowym oraz psychologiem, co miało służyć zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej uczestników. Projekt Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego „Teatr Nasz”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Pies mądry GPS 2 (2010, zakończony)

Projekt, którego celem było szkolenie i doszkalanie psów przewodników oraz przygotowanie grupy przyszłych niewidomych właściciel. „Pies mądry GPS 2” został dofinansowany ze środków PFRON i dodatkowo wsparty finansowo przez Fundację BRE Banku.

Czytaj dalej...

Niewidomi bezpieczni w stolicy (2010, zakończony)

Projekt w zakresie orientacji przestrzennej (dla 9 osób) oraz bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego (3 osoby) służył doskonaleniu oraz nabywaniu nowych umiejętności, które zwiększają samodzielność i bezpieczeństwo w poruszaniu się osób z dysfunkcją wzroku. Oferta skierowana była do mieszkańców Warszawy i dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Czytaj dalej...

Zobaczcie nas (2009, zakończony)

„Zobaczcie nas” to projekt promujący aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W jego ramach W ramach projektu przygotowano i prowadzono na terenie województw: mazowieckiego i pomorskiego 200 godzin zajęć lekcyjnych na temat możliwości osób niewidomych oraz pracy psa przewodnika.

Czytaj dalej...

Wsparcie w usamodzielnianiu się osób niewidomych (2009, zakończony)

W ramach projektu 12 niewidomych osób skorzystało z kursów orientacji przestrzennej, podczas których nauczyły się one poruszać w trudnych punktach miasta, takich jak metro, dworce kolejowe; zapoznały się z różnymi środkami lokomocji; opanowały drogę dojścia do nowego miejsca pracy. Uczyły się samodzielnego poruszania przy pomocy białej laski i korzystania z technik bezwzrokowej orientacji w przestrzeni. Projekt dofinansował Urząd m.st. Warszawy.

Czytaj dalej...

Wiele potrafię bezwzrokowo (2009, zakończony)

"Wiele potrafię bezwzrokowo 2009” (wraz z warsztatami rehabilitacyjnymi) – to projekt szkoleniowy dla osób niewidomych, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu m.st. Warszawy i Zarządu Województwa Mazowieckiego. W ramach tego przedsięwzięcia z różnego rodzaju szkoleń skorzystało 77 osób.

Czytaj dalej...

Konferencja „Wiele potrafię bezwzrokowo”

7 maja 2010 roku Fundacja Vis Maior wraz ze Studenckim Biurem Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przygotowała i przeprowadziła ogólnopolską konferencję dotyczącą wspierania aktywności osób niewidomych i słabowidzących oraz wolontariatu z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo pn. „Wiele potrafię bezwzrokowo”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Czytaj dalej...

Pies mądry GPS (2009, zakończony)

Działania projektu obejmowały zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Warsztaty rehabilitacyjne (2008, zakończony)

Warsztaty rehabilitacyjne zwiększające samodzielność osób niewidomych zostały zorganizowane w Chłopach koło Mielna. Projekt był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program Partner III) oraz Fundacji BRE Banku.

Czytaj dalej...

Znoszenie barier w poruszaniu się (2008, zakończony)

Projekt szkoleniowy obejmujący naukę orientacji przestrzennej dla 10 osób (poruszanie się z białą laską). Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy. W ramach projektu przeszkolono osoby niewidome w zakresie samodzielnego poruszania się z białą laską, kupiono akup białe laski oraz tabliczki i dłutka brajlowskie.

Czytaj dalej...

Spotkania (zakończony)

Tytułowe spotkania to inaczej projekt pod nazwą „Prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez plenerowych dla osób niepełnosprawnych.”, na który Fundacja Vis Maior otrzymała dofinansowanie z Urzędu m.st. Warszawy. Projekt obejmował 10 spotkań dla osób z dysfunkcją wzroku i ruchu, z których łącznie skorzystały 52 osoby. Były to między innymi: spotkanie z Januszem Zbierajewskim – kapitanem jachtu Zawisza Czarny, na którym pływają osoby niewidome w ramach projektu "Zobaczyć morze"; koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego; zabawa andrzejkowa; spotkanie opłatkowe.

Czytaj dalej...

Wiele potrafię bezwzrokowo 2007 (zakończony)

Wiele potrafię bezwzrokowo” – projekt dwuletni realizowany w ramach programu Partner 2006 i współfinansowany przez Fundację BRE Banku – kontynuacja projektu rozpoczętego w 2006 roku. Projekt dotyczył wsparcia samodzielności i rehabilitacji osób niewidomych oraz słabowidzących.

Czytaj dalej...

Warsztaty psychologiczno-artystyczne (2007, zakończony)

Projekt „Warsztaty psychologiczno- artystyczne" dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Warsztaty dla 20 osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją wzroku i ruchu) odbyły się w sierpniu 2007 r. w Piwnicznej. Podczas wyjazdu fundacja zrealizowała następujące zajęcia: dwie wycieczki – do Krynicy Górskiej i do Popradu na Słowacji, zajęcia plastyczno-muzyczne, warsztaty psychologiczne.

Czytaj dalej...