Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności serwisu

Fundacja Vis Maior zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.fundacjavismaior.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 30.06.2003.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji:  03.09.2021.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data sporządzenia deklaracji: 14.09.2020.
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 03.09.2021.

Deklaracja została sporządzona na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez podmiot Akces Lab Mateusz Ciborowski.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Ciborowski, adres poczty elektronicznej m.ciborowski@fundacjavismaior.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 370 28 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa

Budynek, w którym mieści się Fundacja Vis Maior, znajduje się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10. Wejście do lokalu znajduje się na krótszym boku budynku i oznaczone jest tablicą informacyjną.

Do wejścia prowadzi linia naprowadzająca od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Wejście do lokalu znajduje się na parterze.

Miejsca, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwójne drzwi wejściowe
  • toaleta

Dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach dostępny jest hol główny oraz pomieszczenia na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej, niedaleko budynku, znajduje się miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.