Zapraszamy do składania ofert na zakup akcesoriów dla przyszłych psów przewodników

Zapraszamy do składania ofert na zakup akcesoriów dla przyszłych psów przewodników

Fundacja Vis Maior, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na zakup akcesoriów dla psów szkolonych do roli psów przewodników. Termin składania ofert mija 8 marca 2021 roku.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34628