Oferty szkoleń dla osób niewidomych

Oferty szkoleń dla osób niewidomych

FUNDACJA VIS MAIOR

Fundacja Vis Maior jest organizacją pożytku publicznego, prowadzoną przez osoby niewidome i słabowidzące. Doskonale wiemy, ile wysiłku trzeba włożyć w to, by móc prowadzić aktywne życie, realizować się zawodowo i rozwijać swoje pasje.

Od 2002 roku wspieramy aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Jednym z naszych kluczowych projektów jest Kurs na samodzielność. Kierujemy go do osób tracących wzrok. Podczas miesięcznego szkolenia wyjazdowego jego uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie. Uczą się, jak radzić sobie na co dzień w nowej sytuacji życiowej. Mogą też liczyć na naszą pomoc po zakończeniu szkolenia.

Do udziału w naszych projektach zapraszamy również osoby niewidome chcące utrwalać posiadane umiejętności i zdobywać nowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się projekty: Wybierz samodzielność – dla mieszkańców województwa mazowieckiego, a także Ruszaj w miasto – dla mieszkańców Warszawy.

Wsparcie, jakie oferujemy w ramach naszych projektów, to:

• kursy orientacji przestrzennej, czyli samodzielnego poruszania się z białą laską, oraz kursy wykonywania codziennych czynności metodami bezwzrokowymi (w tym prowadzenie domu) w miejscu zamieszkania uczestnika;

• grupowe zajęcia doskonalące wykonywanie codziennych czynności, takich jak: sprzątanie, gotowanie, obsługa urządzeń domowych (praktyczne wskazówki, wymiana doświadczeń);

• nauka alfabetu Braille’a;

• grupowe kursy obsługi komputera i smartfona na poziomie podstawowym, obejmujące: pisanie na klawiaturze, posługiwanie się programem udźwiękawiającym, podstawy obsługi smartfona;

• indywidualne kursy obsługi komputera, smartfona i urządzeń specjalistycznych na poziomie średnio zaawansowanym, obejmujące: obsługę programów i aplikacji ułatwiających codzienne funkcjonowanie, obsługę drukarek, skanerów, odtwarzaczy książek mówionych, notatników brajlowskich itp.;

• grupowe szkolenia z zakresu wykorzystywania nowych technologii, jak: inteligentny dom, media społecznościowe, komunikatory, aplikacje przydatne w codziennym życiu;

• pomoc w zakresie doboru sprzętu komputerowego i urządzeń specjalistycznych, wsparcie techniczne w jego przystosowaniu do pracy;

• grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne;

• pomoc asystenta, np. w dotarciu na zajęcia organizowane przez Fundację, ale także w dotarciu do urzędu, lekarza, w wypełnianiu dokumentów itp.;

• grupowe warsztaty wizażu i stylizacji, obejmujące dbanie o garderobę i odpowiedni dobór stroju;

• indywidualne zajęcia w zakresie wizażu i stylizacji, obejmujące: naukę robienia makijażu, przegląd garderoby, zakup kosmetyków i ubrań z pomocą stylistki;

• kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym;

• spotkania integracyjne i tematyczne (dobór tematów zależny od potrzeb uczestników);

• wspólne wyjścia, np. do muzeum, kino, teatr, na wycieczki.

Szkolimy psy przewodniki i przygotowujemy osoby niewidome do pracy z nimi. Pomagamy osobom pracującym już z psami w rozwiązywaniu bieżących problemów i w wymianie doświadczeń.

Każdy, kto jest zainteresowany udziałem w wybranych zajęciach, powinien wypełnić zgłoszenie do projektu, w ramach którego się one odbywają.

Najważniejsze warunki uczestnictwa w projektach to:

– posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję wzroku lub orzeczenia równoważnego;

– utrata wzroku lub nagłe pogorszenie widzenia;

– zmiana miejsca zamieszkania lub pracy.

Szczegółowe warunki uczestnictwa są każdorazowo określane w regulaminie danego projektu. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do projektu. Do każdej z osób chcących skorzystać z naszych działań podchodzimy bardzo indywidualnie. Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu do projektu rozmawiamy ze wszystkimi kandydatami. Zależy nam na tym, by jak najlepiej poznać ich potrzeby, umiejętności oraz motywację i na tej podstawie dobrać zajęcia oraz instruktorów. Pozostajemy w stałym kontakcie z uczestnikami projektów po to, by na bieżąco reagować na ich potrzeby i rozwiązywać ewentualne problemy.

Ostateczna liczba godzin zajęć, rodzaj, a także ich zasięg terytorialny zależą od środków uzyskanych na realizację poszczególnych działań w danym roku. Dlatego też warto na bieżąco śledzić naszą ofertę.

Kontakt:

Fundacja Vis Maior

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10

02-366 Warszawa

tel.: 22 370 28 75

e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl

www.fundacjavismaior.pl

 

FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest działającą od 2003 r. organizacją pożytku publicznego. Fundacja ma siedzibę w Krakowie i filię w Warszawie. Jej misją jest zapewnienie równych szans osobom z niepełnosprawnościami w Polsce, aby ich życie było samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy.

Dla osób po utracie wzroku Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzi zajęcia w ramach projektów:

Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (II etap)

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych, w tym osób po utracie wzroku, w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania.

Dla uczestników zostały przewidziane:

• zajęcia z zakresu efektywnej komunikacji z wykorzystaniem technologii dostępowych (w tym informatycznych);

• zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej oraz inne zajęcia związane z codziennym życiem (zależnie od niepełnosprawności), ukierunkowane na wzrost samodzielności;

• warsztaty psychologiczne i umiejętności miękkich;

• zajęcia wizażu – komunikacji wizualnej ze społeczeństwem;

• kursy rozwoju osobistego przez ruch;

• inne kursy i szkolenia pobudzające rozwój osobisty;

• zajęcia poszerzające edukację uczestników.

Warunki przyjęcia na kurs

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Projektu; pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego; brak objęcia wsparciem w realizowanych równocześnie z Projektem „Kontynuacja…” innych projektach współfinansowanych przez PFRON, których cele realizowanych form wsparcia zakładają osiągnięcie tego samego efektu, jaki został określony dla Projektu „Kontynuacja… (weryfikowany na etapie rekrutacji).

Czas trwania zajęć to sprawa indywidualna. Niektórzy przychodzą na cały dzień, inni potrzebują np. trzech godzin.

• Centrum im. Ludwika Braille’a

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. Jego celem jest podnoszenie umiejętności i kompetencji z zakresu rehabilitacji społecznej osób z dysfunkcją wzroku i osób ze schorzeniem psychicznym.

Dla uczestników przewidziano:

• kursy językowe;

• weekendowe szkolenia z umiejętności miękkich

(np. kurs z wizażystką);

• intensywne szkolenia wyjazdowe (szkolenia umiejętności miękkich lub rozwoju osobistego poprzez ruch);

• pogotowie technologiczne (kursy komputerowe);

• kurs orientacji przestrzennej;

• kurs czynności życia codziennego;

• weekendowe warsztaty z zakresu wykorzystania w orientacji przestrzennej elementów echolokacji oraz nowoczesnych technologii;

• wsparcie psychologa, psychodietetyka;

• wsparcie prawnika;

• warsztaty z zakresu rozwoju manualnego;

• wsparcie asystenta podczas udziału w powyższych formach wsparcia indywidualnego i grupowego.

Warunki przyjęcia na kurs:

• pełnoletność;

• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzroku lub schorzeniu psychicznym;

• zamieszkiwanie na terenie jednego z województw, takich jak: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

• niekorzystanie z usług i zajęć warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy ani innych placówek finansowanych ze środków publicznych.

Czas trwania zajęć: od półtorej do ośmiu godzin.

Kontakt:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Świętokrzyska 14

30-015 Kraków

tel: 12 444 73 49

e-mail: biuro@firr.org.pl

www.firr.org.pl

 

FUNDACJA ARI ARI

Fundacja Ari Ari jest organizacją pozarządową, realizującą projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce, a także za granicą, głównie w Armenii, Gruzji, Ukrainie i Mołdawii.

CYKL PROJEKTÓW AKTYWIZUJĄCYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2022-2023:

• Wiedza i umiejętności dla aktywności osób z niepełnosprawnościami

• Od aktywności do lepszej przyszłości

• Integracja i aktywizacja szansą na rozwój

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z uczestnikami prowadzimy cykl działań nakierowanych na rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności potrzebnych w życiu, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych oraz na podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy osoby, które:

– mieszkają na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego bądź łódzkiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania);

– są osobami z niepełnosprawnościami, w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku (osoby niewidome lub słabowidzące), z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny);

– są bierne zawodowo;

– są w wieku od osiemnastu do sześćdziesięciu pięciu lat.

Efektem podjętych działań będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, poprawa umiejętności samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, wzrost motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez uczestników projektu.

W ramach projektu oferujemy:

• poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i inne;

• zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się: trening orientacji przestrzennej;

• zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku: obsługa smartfonów i tabletów;

• treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,

• warsztaty kompetencji życiowych w zakresie: zarządzania budżetem domowym, uprawnień osób z niepełnosprawnościami, znajomości sprzętu rehabilitacyjnego, zasad pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i innych;

• kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych (ECDL);

• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu;

• kursy zawodowe;

• płatne staże zawodowe;

• komplet materiałów szkoleniowych: podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne;

• wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

CYKL PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ROKU 2022:

ZAWÓD: AUDIODESKRYPTOR

Projekt zakłada testowanie kształcenia umiejętności (twórczości!) opracowywania audiodeskrypcji przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Szkolenie osób z dysfunkcją wzroku na stanowisko specjalisty kontroli jakości skryptów audiodeskrypcji jest innowacją, którą sprawdzamy wraz grupą osób z tą niepełnosprawnością oraz tyflologami i specjalistami w zakresie technik audiowizualnych. Projekt zakłada również podnoszenia kompetencji zawodowych osób związanych z branżą filmową, zarówno w wymiarze produkcyjnym, edukacyjnym, jak i upowszechniania produkcji audiowizualnych zawierających audiodeskrypcję. Głównym założeniem jest przeprowadzenie kursu konsultacji audiodeskrypcji wraz treningiem użytkowania specjalistycznych programów komputerowych. Równocześnie w kilku ośrodkach w Polsce przygotowywane będą nagrania binauralne, audialne i opracowania audiodeskrypcji oraz prowadzone będą zajęcia kształtujące wrażliwość słuchową uczestników projektu.

Projekt ma na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnością wzroku do wykonywania usług audiodeskrypcyjnych.

SAMODZIELNOŚĆ

Akademia samopomocy

Projekt odpowiada na pilną potrzebę kształcenia w Ukrainie osób z niepełnosprawnościami i organizowania dla nich rehabilitacji, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a szczególnie dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz specjalistów rehabilitacji (pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów). Służy temu cykl zajęć pt. „Akademia samopomocy, czyli warsztaty, ćwiczenia, szkolenia i praktyki dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i osób specjalizujących się w pedagogice specjalnej, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych w Ukrainie”. Przeprowadzimy kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu: usamodzielniania, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej, włączania w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcji, dostosowań przestrzeni, przydatnych pomocy i urządzeń, procedur i znaczenia codziennej życzliwości.

UKRAINA. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie

Dramatyczna sytuacja w Ukrainie jest szczególnie trudna dla osób niewidomych i słabowidzących, ludzi z niepełnosprawnościami. I jeszcze trudniejsza dla tych, którzy nie mają krewnych, opiekunów, bliskich znajomych.

Uruchomiliśmy zbiórkę, aby zapewnić natychmiastową finansową i rzeczową pomoc dla osób niewidomych i słabowidzących, dzieciaków i dorosłych. Wszystkie zebrane środki rozdzielone zostaną w ścisłym porozumieniu z ukraińskimi współpracownikami, najlepiej zorientowanymi w bieżących, najpilniejszych potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt:

Fundacja Ari Ari

ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77

85-858 Bydgoszcz

e-mail: ariari@ariari.org

https://ariari.org

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Dlaczego warto być członkiem PZN?

Od siedemdziesięciu lat Polski Związek Niewidomych pomaga osobom niewidomym, słabowidzącym i tracącym wzrok oraz zapobiega ich wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Nasze stowarzyszenie jest liderem, największą organizacją członkowską osób z dysfunkcją narządu wzroku, powołaną i zarządzaną m.in. przez niewidomych. Ze względu na liczbę trzydziestu siedmiu tysięcy członków jest najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska tych osób. Mamy trójstopniową strukturę organizacyjną odpowiadającą podziałowi administracyjnemu kraju – szesnaście okręgów wojewódzkich oraz ponad trzysta kół terenowych. Dzięki temu docieramy do mieszkańców małych i średnich miejscowości.

W naszym stowarzyszeniu spotkasz ludzi, którzy pomogą i udzielą ci wsparcia w najtrudniejszym dla ciebie czasie, gdy tracisz wzrok, nie możesz już czytać zwykłego druku i wydaje ci się, że ziemia usuwa ci się spod nóg. Nauczymy cię pozawzrokowych technik czytania i pisania, zaproponujemy szkolenia i pokażemy, że twoje życie może być nadal ciekawe i satysfakcjonujące. Zostając członkiem PZN-u, możesz osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym z całej Polski oraz ich bliskim w adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Pomagamy również odnaleźć sens życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Warto dodać, że:

• realizujemy szkolenia indywidualne i grupowe;

• zmieniamy postrzeganie osób z dysfunkcją narządu wzroku poprzez edukację społeczeństwa;

• prowadzimy działalność informacyjną, doradczą, rehabilitacyjną, szkoleniową i kulturalną;

• udzielamy porad i informacji m.in. o możliwości uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czy dofinansowaniach do zakupu sprzętu i wyrobów medycznych, a także dostępnym wsparciu rehabilitacyjnym, placówkach i sprzęcie rehabilitacyjnym; w organizacji można również zasięgnąć porad prawnych;

• wydajemy czasopisma dla osób z dysfunkcja wzroku;

• integrujemy członków oraz wszystkie osoby chętne;

• zapewniamy możliwość uczestnictwa w ciekawych wycieczkach, wyjściach do kina, teatru i wspólnego spędzania czasu z innymi osobami, które mają problemy ze wzrokiem;

• prowadzone przez PZN ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne w górach i nad morzem oferują członkom stowarzyszenia zniżki po okazaniu aktualnej legitymacji;

• prowadzimy stronę internetową www.pzn.org.pl

z aktualnościami i zbiorem wielu przydatnych informacji.

Jesteśmy rzecznikiem środowiska wobec instytucji publicznych oraz uczestniczymy w tworzeniu standardów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu wzroku w Polsce.

Nasi członkowie mają pierwszeństwo udziału w realizowanych przez nas licznych projektach krajowych i międzynarodowych, jest to bez wątpienia okazja do integracji i aktywizacji. Warto wstąpić do naszej organizacji również po to, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, wymieniać informacje, wspierać się wzajemnie, spędzać czas z ludźmi mającymi podobne problemy, ale też odmienne światopoglądy, postawy wobec życia.

O działalności placówek prowadzonych przez PZN– ośrodkach rehabilitacyjnych, Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, zakładzie aktywizacji zawodowej oraz Instytucie Tyflologicznym można posłuchać w podcastach zamieszczonych na naszej stronie www.pzn.org.pl.

Jeżeli jesteś osobą niewidomą z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, możesz zostać naszym członkiem.

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Kontakt:

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9

00-216 Warszawa

tel. centrala: 22 831 22 71

e-mail: pzn@pzn.org.pl

www.pzn.org.pl

 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie (TOnOS) istnieje 111 lat. Zgodnie ze statutem ma na celu otaczanie osób niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb rehabilitacyjnych, edukacyjno-wychowawczych, socjalnych i religijnych. Mamy bardzo bogate doświadczenie we wspieraniu na różnych polach osób z dysfunkcją wzroku, w tym również w zakresie edukacji, rewalidacji, orientacji przestrzennej oraz osobistej asystencji, którą świadczymy podczas codziennego wspierania zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia takich zajęć, jak:

• nauka brajla;

• czynności dnia codziennego (usprawnienie samoobsługi) – średnio dziesięć godzin na osobę;

• nauka obsługi specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – średnio dziesięć godzin na osobę;

• rehabilitacja wzroku;

• rehabilitacja ruchowa;

• orientacja przestrzenna – nauka poruszania się przy pomocy białej laski – średnio dziesięć godzin na osobę;

• konsultacje z różnymi specjalistami, w tym: tyflopedagogiem, psychologiem oraz ze specjalistami, którzy pomogą osobie niepełnosprawnej w wypełnieniu odpowiednich dokumentów, doradzą, jakie przysługują jej prawa oraz pomogą dobrać specjalistyczne urządzenia.

Wszystkie zajęcia i porady dostosowane są do indywidualnych potrzeb osoby z dysfunkcją wzroku. Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów oraz pokazu urządzeń w nowo otwartym Ośrodku Wsparcia i Testów.

Grupa odbiorców:

osoby tracące wzrok, osoby nowo ociemniałe, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje. Warunkiem udziału w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Godziny ze specjalistami są refundowane przez NFZ na podstawie skierowania do ośrodka rehabilitacji dziennej, wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji realizującego umowę z NFZ-em.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia. Przyjazd i pobyt tylko z własnym przewodnikiem. Koszty przyjazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa uczestnik.

Kontakt:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Laski, ul. Brzozowa 75

05-080 Izabelin

Dział Absolwentów

Tel. 22 75 23 351

e-mail: dzialabsolwentow@laski.edu.pl

www.laski.edu.pl