Informacje prawne na temat szkolenia i certyfikowania psów przewodników

(Krzysztof Kurowski)

Aby osoba niewidoma lub słabowidząca mogła wchodzić do miejsc publicznych z psem przewodnikiem, musi on posiąść odpowiednie i udokumentowane umiejętności. Konieczne jest odbycie przez psa odpowiedniego szkolenia i uzyskanie certyfikatu psa asystującego. Zasady szkolenia i certyfikowania psów asystujących, w tym psów przewodników, określa art. 20b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej zwanej ustawą) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (dalej zwanego rozporządzeniem).

Rejestr organizacji szkolących

Uprawnione do szkolenia psów przewodników są podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z rozporządzeniem oraz załącznikiem nr 1 psy przewodniki osób niewidomych albo słabowidzących są jednym z czterech rodzajów psów asystujących. Pozostałe trzy rodzaje to: psy asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo, psy sygnalizujące osób głuchych i niedosłyszących, psy sygnalizujące atak choroby (np. epilepsji, chorób serca). Organizacje szkolące mogą zajmować się szkoleniem jednego lub kilku rodzajów psów asystujących, jednak składając wniosek o wpis do rejestru, muszą określić, jakie rodzaje psów asystujących będą szkolić, oraz przedstawić program szkolenia właściwy dla danego rodzaju psów.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a wyciąg z niego, zawierający m.in. nazwy, adresy i kontakty oraz rodzaje szkolonych przez daną organizację psów, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/biuro-pelnomocnika-do-spraw-osob-niepelnosprawnych/krok-2013/rejestr-podmiotow-uprawnionych-do-wydawania-certyfikatow-potwierdzajacych-status-psa-asystujacego/

Organizacje szkolące psy asystujące, w tym psy przewodniki, mogą być kontrolowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie spełniania warunków prawidłowego przeprowadzania szkoleń i wydawania certyfikatów.

Certyfikaty

Podmioty szkolące wydają również certyfikaty dla psów przewodników. Certyfikat zawiera:

  • miejsce i datę wydania certyfikatu;
  • numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • rasę, imię oraz datę urodzenia psa;
  • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, której pies asystujący będzie służył;
  • podstawę prawną wydania certyfikatu;
  • pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.

Każdy certyfikat ma numer nadawany przez podmiot prowadzący szkolenie. Podmioty te są również zobowiązane prowadzić dokumentację szkolenia.

Certyfikat dotyczący psa asystującego wyszkolonego za granicą wydaje się pod warunkiem uwiarygodnienia tego wyszkolenia.

Należy także zauważyć, że certyfikat psa asystującego nie ma terminu ważności, tak więc pies przewodnik na podstawie jednego certyfikatu może pracować do czasu emerytowania.

Podkreślić należy, iż osoba niewidoma albo słabowidząca korzystająca z uprawnień związanych z poruszaniem się z pomocą psa przewodnika może zostać poproszona o przedstawienie certyfikatu. W takim wypadku powinna przedstawić oryginał tego dokumentu, a nie np. kserokopię.

Uprawnienia trenera

W trakcie szkolenia psa, w celu prawidłowego przeprowadzenia całego procesu, trener może korzystać z uprawnień przysługujących osobie niewidomej albo słabowidzącej. Jednak w takim przypadku pies musi być oznakowany napisem ?Pies asystujący w trakcie szkolenia?.

Finansowanie wydawania certyfikatu

Wydawanie certyfikatów psów przewodników może być finansowane w formie refundacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowanie odbywa się na podstawie oświadczenia organizacji uprawnionej do wydawania certyfikatów o faktycznie poniesionych kosztach. Wysokość tego dofinansowania nie może przekroczyć 630 zł na jednego psa. Oczywiście organizacje szkolące psy przewodniki mogą pozyskiwać środki na tę działalność z innych źródeł, np. z wpłat od sponsorów czy z odpisów 1% podatku dochodowego (jeśli psy szkoli organizacja pożytku publicznego).